Gestions i tràmits administratius

Gestions i tràmits administratius

Cercador per tipus

No s'han trobat dades
Nom
Planejament.11 - Comunicació prèvia per agrupació de parcel·les o solars a l’efecte de conformar una única unitat
Activitats.12 - Canvi de titularitat d'una activitat ja legalitzada / Legalització per canvi de titular d'una activitat sense títol habilitant
Infraestructures.05 - Llicència d'obres a vies públiques per a canalització de serveis, soterrament, cales, rebaixada de voravia. ** IMPORTANT - Nova Documentació **
Govern interior.04 - Llicència d'ocupació de via pública per extensió d'activitat (taules, cadires i altres elements)
Població.05 - Renovació periòdica inscripcions estrangers no comunitaris al Padró municipal d'habitants
Activitats.00- Cens d'Activitats
Població.01 - Certificat de residència per a viatges per a residents a Palma (Sense cita prèvia)
TCI.03 Renovació o canvi de perfil de Targeta Ciutadana
TCI.01 Sol·licitud de Targeta Ciutadana
TCI.02 Reposició de Targeta Ciutadana (per deteriorament, sostracció, pèrdua, etc.)
Població.02 - Altes i canvis domicili al Padró municipal d'habitants
Mercats.10 - Sol·licitud d'autorització per a la venda al Mercat d'Oportunitats de Son Fuster, Es Mercadet de Son Fuster
Població.07 - Volants d'empadronament personals i domiciliaris (Sense cita prèvia)
Autoliquidacions taxa serveis urbanístics (només autoliquidacions per sol·licitud de llicències d'obres. Les autoliquidacions per comunicacions prèvies les emet l'OAC)
ICIO.01 Informació sobre la bonificació per la instal·lació de sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar, sol·licitud, representació +ordenança ICIO
ICIO.02 Informació sobre la bonificació per l'informe d'avaluació d'edificis (només pels ICIOS pagats abans de 2023), sol·licitud, representació +ordenança ICIO
Població.04 - Modificació de dades de caràcter personal al fitxer del Padró d'habitants
Població.06 - Moviments naturals de població: naixements i defuncions
Registre General
Policia.09 - Sol·licitud de certificat de convivència - NO APTE PER AJUDES DEL GOVERN