Catàleg de tràmits - Cercador

Catàleg de tràmits - Cercador

Cercador de Tràmits

No s'han trobat resultats
Nom          
Registre General
Activitats.00 - Informació tramitació telemàtica títol habilitant d'activitat
Activitats.00- Cens d'Activitats
Activitats.01 - Tramitació d'inici i exercici d'activitats permanents innòcues i les seves modificacions
Activitats.02 - Tramitació d'inici i exercici d'activitats permanents majors o menors i les seves modificacions
Activitats.05 - Revisions tècniques d'activitats permanents
Activitats.08 - Declaració responsable d'instal·lació, inici i exercici d'activitat itinerant
Activitats.10 - Placa distintiva de determinats establiments públics (segons OREHO)
Activitats.11 - Renovació de llicència d'establiment de classe B amb música
Activitats.12 - Canvi de titularitat d'una activitat ja legalitzada / Legalització per canvi de titular d'una activitat sense títol habilitant
Activitats.13 - Sol·licitud de còpies i certificats d'expedients d'activitats
Activitats.14 - Denúncia en matèria de llicències d'activitats
Activitats.15 - Sol·licitud d'autorització d'activitat no permanent (major o menor)
Activitats.16 - Assumpció de responsabilitat i/o pagament voluntari
Activitats.17 – Comunicació cessament d’activitat
Arxiu.01 - Consultes i/o obtenció de còpies d'expedients custodiats a l'Arxiu de la Gerència d'Urbanisme
Autoliquidacions taxa serveis urbanístics (només autoliquidacions per sol·licitud de llicències d'obres. Les autoliquidacions per comunicacions prèvies les emet l'OAC)
Batlia.01 - Sol·licitud d'ocupació als espais públics per motius diversos
Benestar social.01 - Demanda de suport per necessitat social
Benestar social.02 - Sol·licitud del servei de menjar a domicili