Publicador de continguts

Mobilitat

Aparcaments i zones restringides

Mobilitat.101 - Obtenció de la targeta ACIRE / Zones per a vianants per a negoci

Mobilitat.102 - Obtenció de la targeta ACIRE / zones per a vianants per a accés a cotxeres i altres casos excepcionals

Mobilitat.103 - Obtenció de la targeta ACIRE/zones per a vianants per a resident

Mobilitat.201 - Obtenció distintiu de resident ORA

Mobilitat.202 - Renovació distintiu resident ORA

Mobilitat.401 - Obtenció de la targeta municipal de càrrega i descàrrega

Circulació

Mobilitat.501 - Certificació de senyalització

Mobilitat.502 - Sol·licitud de senyalització vial o canvi circulatori a instància de part

Mobilitat.503 - Repintada de gual

Mobilitat.504 - Sol·licitud de placa de gual

Mobilitat.505- Canvi de titular de gual

Mobilitat.601 - Bicipalma

Multes

Multes.01 - Consulta multes empreses amb conveni

Multes.02 - Pagament butlletins de multes

Multes.03 - Identificació de conductor

Multes.04 - Al·legacions/Recursos multes de trànsit

Transport Terrestre

Mobilitat.001 - Adscripció i posterior substitució de vehicle adscrit a llicència d'autotaxi (canvi de taxi)

Mobilitat.002 - Autorització de col·locació de publicitat al taxi adscrit a la llicència

Mobilitat.003 - Autorització per a deixar de prestar el servei d'autotaxi (vacances, causa justificada)

Mobilitat.004 - Comunicació d'altes i baixes dels conductors d'autotaxi

Mobilitat.005 - Fixació-revisió de tarifes per prestació de servei d'autotaxi o altres transports municipals

Mobilitat.006 - Homologació municipal de vehicle autotaxi

Mobilitat.007 - Obtenció del permís municipal de taxista (carnet de taxista)

Mobilitat.008 - Traspàs de llicència de taxi

Mobilitat.301 - Extinció de llicència de galera per renúncia del titular

Mobilitat.302 - Transmissió de llicència de galera

Mobilitat.303 - Permís personal per a la conducció de galera - Examen per a la conducció de galera