Publicador de continguts

Hisenda

1.- Pagaments liquidacions, autoliquidacions, multes,...

Recaptació.01 - Sol·licitud d'ajornament i/o fraccionament de rebuts, liquidacions i multes en periode voluntari

Recaptació.02 - Sol·licitud de certificat de deutes o d'estar al corrent de pagament

Tresoreria.01 - Pagament liquidacions, autoliquidacions, multes notificades o taxes

2.- Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturaleza urbana

Plusvàlua.01 - IVTNU (Municipi de Palma) Informació i càlcul de l'impost

Plusvàlua.02 - Cita prèvia Plusvàlua

Plusvàlua.03 - Descàrrega de documents

3.- Impost de bens immobles (IBI)

IBI.01 - Impost de Bens Immobles. Informació de l'impost

IBI.02 - Impost de Bens Immobles. Bonificació per a famílies nombroses

IBI.03 - Impost de Bens Immobles. Sistema especial de pagament (SEP)

IBI.04 - Impost de Bens Immobles. Bonificació per a empreses de construcció, urbanització i promoció immobiliaria

IBI.05 - Bonificació per aprofitament tèrmic o elèctric article energia solar 18.2 ordenança IBI Palma

IBI.06 - CITA PRÈVIA IBI

4.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

IVTM.00 - INFORMACIÓ sobre la eliminació de la bonificació per a vehicles de més de 25 anys

IVTM.01 - Altes a l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica

IVTM.02 - Bonificació per a vehicles elèctrics de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica

IVTM.03 - Bonificació per a vehicles híbrids de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica

IVTM.04 - Bonificació per a vehicles a gas i derivats de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica

IVTM.05 - Exempció de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per a tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària amb cartilla d'inspecció agrícola

IVTM.06 - Exempció de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per als vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat

IVTM.07 - Sol·licitud de devolució per baixa definitiva o temporal per sostracció del vehicle

5.- Taxa per serveis relatius al tractament de residus sòlids urbans (TRSU)

TRSU.01 - Reducció de la quota de la taxa per serveis relatius al tractament de residus sòlids urbans

TRSU.02 - Sol·licitud de pagament fraccionat de la taxa de residus sòlids urbans

6.- Taxa serveis urbanístics

Autoliquidacions taxa serveis urbanístics (només autoliquidacions per sol·licitud de llicències d'obres. Les autoliquidacions per comunicacions prèvies les emet l'OAC)

7.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

ICIO.01 Informació sobre la bonificació per la instal·lació de sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar, sol·licitud, representació +ordenança ICIO

ICIO.02 Informació sobre la bonificació per l'informe d'avaluació d'edificis (només pels ICIOS pagats abans de 2023), sol·licitud, representació +ordenança ICIO

8.- Taxa processos selectius

TPS.01 - Pagament taxa processos selectius Ajuntament de Palma (concepte 310,03)