Publicador de continguts

IVTM.07 - Sol·licitud de devolució per baixa definitiva o temporal per sostracció del vehicle

Descripció

L'import de la quota de l'impost es prorrateja per trimestres naturals en els casos de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle. El prorrateig també serà aplicable en els casos de baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, comptant des del moment en què es produeix la baixa temporal en el registre públic corresponent

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones titulars d'aquets vehicles

Documentació a aportar

  • sol·licitud de devolució per baixa definitiva o temporal per sostracció del vehicle (IVTM.08)
  • qualsevol document bancari que acrediti el titutar i el número de compte corrent, que ha de ser el mateix que el del titular del vehicle.

On sol·licitar-lo?

Normativa

Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (art. 10.3)

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Més informació

Qui tramita la sol·licitud?
Secció d'IAE i IVTM
Plaça de Santa Eulàlia, 9, 1r pis
adreça electrònica: vehicles@palma.cat
telèfon 971 225900 ext. 1014-1015-1037-1039

Com sabré si m'han concedit la devolució? Totes les resolucions es notifiquen.

Puc reclamar? Es pot presentar recurs potestatiu de reposició davant el Regidor de l'Àrea d' Economia, Hisenda i Innovació, o reclamació economicoadministrativa dirigida al Tribunal Economicoadministratiu Municipal de l'Ajuntament de Palma. Per tramitar la reclamació faci clic aquí

Data darrera modificació: 31 de març de 2024