Publicador de continguts

Urbanisme

Activitats i Seguretat d'Establiments

Activitats.00- Cens d'Activitats

Activitats.00 - Informació tramitació telemàtica títol habilitant d'activitat

Activitats.01 - Tramitació d'inici i exercici d'activitats permanents innòcues i les seves modificacions

Activitats.02 - Tramitació d'inici i exercici d'activitats permanents majors o menors i les seves modificacions

Activitats.05 - Revisions tècniques d'activitats permanents

Activitats.08 - Declaració responsable d'instal·lació, inici i exercici d'activitat itinerant

Activitats.10 - Placa distintiva de determinats establiments públics (segons OREHO)

Activitats.11 - Renovació de llicència d'establiment de classe B amb música

Activitats.12 - Canvi de titularitat d'una activitat ja legalitzada / Legalització per canvi de titular d'una activitat sense títol habilitant

Activitats.13 - Sol·licitud de còpies i certificats d'expedients d'activitats

Activitats.14 - Denúncia en matèria de llicències d'activitats

Activitats.15 - Sol·licitud d'autorització d'activitat no permanent (major o menor)

Activitats.16 - Assumpció de responsabilitat i/o pagament voluntari

Activitats.17 – Comunicació cessament d’activitat

Arxiu d'Urbanisme

Arxiu.01 - Consultes i/o obtenció de còpies d'expedients custodiats a l'Arxiu de la Gerència d'Urbanisme

Disciplina i Seguretat dels Edificis

Disciplina.00 - Preguntes freqüents

Disciplina.01 - Certificació d'inexistència d'expedient d'infracció urbanística

Disciplina.02 - Expedient d'ordre d'execució de protecció de l'edificació

Disciplina.03 - Expedient de restauració de la legalitat urbanística

Disciplina.04 - Expedient de ruïnes

Disciplina.05 - Retirada voluntària d'obres il·legals

Disciplina.06 - Expedient d'imposició de multes coercitives

IEE 01. Informe d'avaluació d'edificis

IEE 02. Acreditació de rehabilitació integral

Gestió Urbanística

Gestió.01 - Alliberament d'expropiació

Gestió.02 - Expropiació per ministeri de la llei

Gestió.03 - Reversió d'immoble expropiat

Gestió.04 - Aprovació de projecte de reparcel·lació, modalitat de compensació

Gestió.05 - Aprovació de projectes de reparcel·lació, modalitat de cooperació

Gestió.06 - Cessió de terrenys per a nova alineació

Gestió.07 - Dotació de serveis

Gestió.08 - Projecte d'urbanització

Gestió.09 - Recepció d'obra

Gestió.10 - Aprovació d'estatuts d'entitat de conservació

Informació urbanística

Informació urb.01 - Informe sobre consulta urbanística o Certificat d'aprofitament urbanístic

Informació urb.02 - Certificació per a obtenir la cèdula d'habitabilitat

Informació urb.03 - Certificació d'antiguitat de l'edificació

Informació urb.04 - Certificació d'antiguitat de l'edificació per a presentar a AENA - Pla d'Aïllament Acústic

Informació urb.05 - Certificació per a l'obtenció de la llicència autonòmica de gran establiment comercial

Obres i Qualitat de l'Edificació

Obres.01 - Comunicació prèvia

Obres.02 - Llicència urbanística

Obres.05 - Projecte d'execució d'una llicència urbanística

Obres.07 - Pròrroga d'una llicència urbanística

Obres.08 - Llicència de primera ocupació

Obres.09 - Llicència urbanística per a legalització

Obres.10 - Consulta a "Centre Històric" per a la possible concessió de llicència urbanística

Obres.11 - Devolució de l'aval a expedients de llicència urbanística

Planejament

Planejament.01 - Assenyalament d'alineacions i rasants

Planejament.02 - Certificació d'innecessarietat de llicència de parcel·lació o segregació rústica

Planejament.03 - Declaració d'interès general a iniciativa privada

Planejament.04 - Estudi de detall a iniciativa privada

Planejament.05 - Llicència de parcel·lació urbanística a iniciativa privada

Planejament.06 - Modificació del PGOU a iniciativa privada

Planejament.07 - Pla especial a iniciativa privada

Planejament.08 - Pla parcial a iniciativa privada

Planejament.09 - Segregació rústica a iniciativa privada

Planejament.10 - Delimitació de la unitat d'execució a iniciativa privada i/o canvi de sistema d'actuació

Planejament.11 - Comunicació prèvia per agrupació de parcel·les o solars a l’efecte de conformar una única unitat

Planejament.12 - Modificació de pla d’ordenació detallada a iniciativa privada

Planejament.13 - Informe previ a la petició de llicència en actuacions realitzades a l'empar del DECRET LLEI 6/2023, de 2 d'octubre, de mesures urgents en matèria d'habitatge