Publicador de continguts

Obres.10 - Consulta a "Centre Històric" per a la possible concessió de llicència urbanística

Qui ho pot sol·licitar?

L'interessat

Documentació a aportar

  • Sol·licitud
  • Documentació explicativa del que es pretén demanar (fotomuntatge, croquis, plànol, fotografia)

On sol·licitar-lo?

Es pot tramitar via telemàtica o presencial davant qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Palma OAC (Registre) i les altres establertes a l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Art. 14.2 de la Llei 39/2015: En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, almenys, els següents subjectes:

  • Les persones jurídiques. 
  • Les entitats sense personalitat jurídica. 
  • Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació, per als tràmits i les actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici d'aquesta activitat professional. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'entenen inclosos els notaris i els registradors de la propietat i mercantils. 
  • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.  

Normativa

  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Pla general del municipi de Palma, aprovat el 28/04/2023 (BOIB núm. 71, de 30 de maig de 2023). 
  • Pla general d’ordenació urbana - PGOU 1998 (BOIB núm. 15, de 02/02/1999) i modificació de les Normes urbanístiques –Text refós de 2006 (BOIB núm. 170, de 30/11/2006). 

Qui tramita la sol·licitud?

Departament d'Obres i Qualitat de l'Edificació
Av. de Gabriel Alomar, 18 baixos, 07006 Palma 
Tel. 971 22 59 00 - ext. 8549
obres@palma.cat 

Atenció telefònica administrativa, de dilluns a divendres de 9 a 14 h 
Atenció telefònica amb els tècnics, dilluns de 12 a 14 h 
Cita amb els tècnics a través del web municipal. 
 

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Òrgan resolutori

Departament d'Obres i Qualitat de l'Edificació
Av. de Gabriel Alomar, 18 baixos, 07006 Palma 
Tel. 971 22 59 00 - ext. 8549
obres@palma.cat 

Atenció telefònica administrativa, de dilluns a divendres de 9 a 14 h 
Atenció telefònica amb els tècnics, dilluns de 12 a 14 h 
Cita amb els tècnics a través del web municipal. 
 

Observacions

Òrgan resolutori: Comissió de Centre Històric i Catàleg de l’Ajuntament de Palma

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

La resolució no posa fi a la via administrativa

Més informació

Si la Unitat Tècnica de Centre Històric em contesta de manera positiva la consulta que li he formulat, l'Ajuntament està obligat a atorgar-me la llicència per a la qual vaig sol·licitar la consulta? No, ja que la resolució d'aquesta unitat s’emet sense perjudici del compliment de la normativa urbanística, que es comprova dins el procediment de concessió de la llicència urbanística.

Data darrera modificació: 11 d’abril de 2024