Publicador de continguts

IEE 01. Informe d'avaluació d'edificis

Descripció

L'informe d'avaluació de l'edifici (en endavant IEE) és un informe redactat per un tècnic competent que ha de contractar la propietat de l'edifici. L'IEE substitueix l'anterior informe ITE (inspecció tècnica de l'edifici) des de l'any 2015.

L'IEE s'ha de redactar d'acord amb el model normalitat establert pel Ministeri de Foment, a través de l'aplicació web https://iee.fomento.gob.es. Cal fer un sol IEE per edifici, i la seva eficàcia s'estén a tots els locals i els habitatges que l'integren.

Amb caràcter general, té el següent contingut:

a) L'avaluació de l'estat de conservació de l'edifici.

b) L'avaluació de les condicions bàsiques d'accessibilitat universal i no-discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés i la utilització de l'edifici, d'acord amb la normativa vigent, que estableixi si s'hi poden dur a terme ajusts raonables i per a complir-les.

c) La certificació de l'eficiència energètica de l'edifici.

S'ha de presentar l'IEE amb una periodicitat de deu anys comptats des de la data d'obligació d'inspecció tècnica, d'acord amb l'Ordenança anterior, o d'avaluació, d'acord amb la present Ordenança.

No presentar l'IEE quan és obligatori es considera una infracció urbanística i per tant se'n deriva l'inici d'un expedient sancionador.

Qui ho pot sol·licitar?

Comunitat de propietaris o conjunt de copropietaris de l'edifici en el cas d'edificis plurifamiliars (no s'accepten informes independents per a cada pis/habitatge).

Propietari únic en el cas d'edificis plurifamiliars sense divisió horitzontal, edificis unifamiliars i altres usos.

Quan iniciar el tràmit?

CALENDARI DE PRESENTACIÓ DE L'INFORME D'AVALUACIÓ D'EDIFICIS (IEE)*


2015: edificis construïts fins al 1965 (inclòs) i que no varen presentar l'ITE
2016: edificis construïts el 1966
2017: edificis construïts el 1967
2018: edificis construïts el 1968
2019: edificis construïts el 1969 + construïts abans de 1900 i/o catalogats
2020: edificis construïts el 1970 + construïts entre 1900 i 1910
2021: edificis construïts el 1971 + construïts entre 1911 i 1930
2022: edificis construïts el 1972 + construïts entre 1931 i 1940
2023: edificis construïts el 1973 + construïts entre 1941 i 1950
2024: edificis construïts el 1974 + construïts entre 1951 i 1960
2025: edificis construïts el 1975 + construïts entre 1961 i 1965
2026: edificis construïts el 1976 + construïts el 1966 (2n informe)


El calendari podria variar amb l'entrada en vigor del Reglament d'avaluació d'edificis en tramitació per part de la CAIB.

Documentació a aportar

· sol·licitud de presentació de l'IEE

· un exemplar de l'informe d'avaluació de l'edifici en format d'exportació digital amb l'extensió ".IEE" generat per l'aplicació web https://iee.fomento.gob.es.

· un exemplar de l'informe d'avaluació de l'edifici en format PDF generat per l'aplicació web https://iee.fomento.gob.es.

· annex 2 - "Relació d'habitatges i locals".


Posteriorment, en el cas dels informes amb avaluació de l'estat de conservació desfavorable cal presentar:

· Si atesa la gravetat de les lesions s'han proposat mesures de seguretat, el certificat final de mesures cautelars de seguretat (annex 4) o certificat de contingut equivalent

· Una vegada realitzades les obres i/o actuacions, amb llicència, declaració responsable i/o comunicació prèvia d'obres, s'ha d'aportar el document informe conclusió final favorable (annex 3). En tot cas, les obres derivades de l'IEE s'han d'executar sota direcció tècnica competent.

On sol·licitar-lo?

Qualsevol documentació o escrit s'ha de presentar acompanyada d'una sol·licitud general dirigida a l'Ajuntament de Palma
Telemàticament (s'hi ha de fer constar el número d'expedient): https://palma.sedipualba.es/carpetaciudadana/tramite.aspx?idtramite=13916 
En el cas de persona física sense certificat digital, pot dirigir-se a qualsevol de les OAC (oficines d'atenció al la ciutadania).

Preu i forma de pagament

ÚNICAMENT PER A SOL·LICITUDS DE CERTIFICACIONS REFERENTS A EXPEDIENTS EXISTENTS IEE, taxa de 29,96 Euros, d'acord amb l'Ordenança Fiscal 310,00, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius. Exercici 2022, publicada la modificació del article 8 al BOIB núm. 26, del 17 de febrer de 2022.

Si sol·licita la certificació presencialment a qualsevol oficina d'atenció a la ciutadania (OAC), s' expedirà autoliquidació, que podrà abonar a la mateixa OAC amb targeta bancària.

Si sol·licita la certificació telemàticament, rebrà l'autoliquidació per e-mail, amb les instruccions d'abonament.

Aquestes peticions requereixen especificació de la referència cadastral, ubicació del fet, i autorització de la propietat, si ho solicita un tercer.

Normativa

· Ordenança municipal de l'Informe d'avaluació d'edificis (IEE), aprovada pel Ple de l'Ajuntament el 30 d'abril de 2015, publicada al BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015 i amb data d'entrada en vigor el 17 de maig de 2015

· Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears

· Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Qui tramita la sol·licitud?

Departament de Disciplina i Seguretat dels Edificis
Servei d'Inspecció Tècnica d'Edificis

Av. de Gabriel Alomar, 18, 2a planta

07006 Palma

Tel. 971 22 59 00 (centraleta), ext. 8223

Consultes d'expedients amb cita prèvia

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Òrgan resolutori

Departament de Disciplina i Seguretat dels Edificis
Servei d'Inspecció Tècnica d'Edificis

Av. de Gabriel Alomar, 18, 2a planta

07006 Palma

Tel. 971 22 59 00 (centraleta), ext. 8223

Consultes d'expedients amb cita prèvia

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Més informació

Data darrera modificació: 5 de juny de 2024