Publicador de continguts

Planejament.13 - Informe previ a la petició de llicència en actuacions realitzades a l'empar del DECRET LLEI 6/2023, de 2 d'octubre, de mesures urgents en matèria d'habitatge

Descripció

Aquest Decret aprova normes temporals: actuacions que es presentin en el termini de dos anys des de l’entrada en vigor del Decret llei (4-10-23) i s’executin en un màxim de tres anys des de la data d’inici de les obres, sense perjudici de les pròrrogues que s’estableixin.

Supòsits:

S’hi poden trobar els següents supòsits en aplicació de les disposicions addicionals dessetena, devuitena, vintena i vint-i-unena de la Llei d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB).

1. No s’emetrà informe previ del Departament de Planejament en relació amb el canvi d’ús a residencial (habitatge de preu limitat) de locals comercials, oficines o qualsevol definició anàloga així reconeguda en el planejament municipal (D.A. 17a).

S’haurà de sol·licitar el canvi d’ús al Departament d’Obres amb la documentació corresponent per a l’obtenció de la llicència urbanística presentant la declaració responsable per a l’inici de les obres, segons correspongui.

2. No s’emetrà informe previ del Departament de Planejament en relació amb les peticions de modificació de densitat d’habitatges i per a facilitar la divisió d’habitatges unifamiliars entre mitgeres (D.A. 18a).

S’haurà de sol·licitar el canvi d’ús al Departament d’Obres, presentant la documentació corresponent per a l’obtenció de la llicència urbanística presentant la declaració responsable per a l’inici de les obres, segons correspongui.

3. El Departament de Planejament emetrà informe vinculant sobre la idoneïtat del canvi d’ús i d’aprofitament d’equipaments privats a ús residencial destinat a habitatge de preu limitat, en aplicació de la D.A. 20a de la Llei d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB). També s’informarà sobre la quantitat resultant de la monetització de les cessions i excessos d’aprofitament que es produeixin.

4. El Departament de Planejament emetrà informe vinculant en aplicació de la D.A. 20a de la Llei d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB), sobre canvi d’ús i d’aprofitament als terrenys qualificats com a equipaments públics a ús residencial destinat a habitatge protegit.

5. El Departament de Planejament emetrà informes vinculants en aplicació de la D.A. 21a de la LUIB que fixaran les alçades que es poden incrementar i la quantitat resultant de la monetització de les cessions i excessos d’aprofitament que es produeixin amb el creixement en alçada dels edificis.

Qui ho pot sol·licitar?

L'interessat.

Documentació a aportar

Pagament de taxa/es municipal/s segons l’Ordenança fiscal de l’any en curs.

De conformitat amb l’article 26 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, no es pot tramitar la sol·licitud sense que s’hagi efectuat el pagament de la/les taxa/es.

En la instància que es presenti s’ha de fer menció de la parcel·la cadastral on es pretén l’aplicació de les disposicions addicionals esmentades i menció de quin és l’objecte de l’informe que s’ha d’emetre dins els supòsits enumerats més amunt.

On sol·licitar-lo?

Es pot tramitar per via telemàtica o presencial davant qualsevol oficina d’atenció ciutadana de l’Ajuntament de Palma (OAC) o mitjançant els altres sistemes establerts per l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Atès l’art. 14.2 de la Llei 39/2015, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a dur a terme qualsevol tràmit d’un procediment administratiu almenys els següents:

  • Les persones jurídiques
  • Les entitats sense personalitat jurídica.
  • Els qui exerceixen una activitat professional per a la qual es requereix col·legiació, per als tràmits i les actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En tot cas, s’entenen inclosos en aquest col·lectiu els notaris i els registradors de la propietat i mercantils.
  • Els qui representen un interessat que està obligat a relacionar-se electrònicament. 

 

Preu i forma de pagament

La taxa aplicable és l'establerta a l’Ordenança Fiscal 312,00. En els supòsits d’increment d’alçades i canvi d’ús d’equipaments privats s’abonaran dues taxes (informe tècnic i de Valoracions). 

Normativa

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
  • Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’ urbanisme de les Illes Balears (LUIB). 
  • Decret Llei 6/2023, de 2 d’octubre, de mesures urgents en matèria d’habitatge. 
  • Acord plenari de 30-11-2023. 

Qui tramita la sol·licitud?

Servei Juridicoadministratiu de Planejament.
Av. de Gabriel Alomar, 18, 5è
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensió 8506, 8512 i 8517 
planejament@palma.cat

Informació telefònica: de dilluns a divendres de les 9 a les 14 h.
Cita amb els tècnics: s’ha de concertar per telèfon previament.

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Òrgan resolutori

Servei Juridicoadministratiu de Planejament.
Av. de Gabriel Alomar, 18, 5è
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensió 8506, 8512 i 8517 
planejament@palma.cat

Informació telefònica: de dilluns a divendres de les 9 a les 14 h.
Cita amb els tècnics: s’ha de concertar per telèfon previament.

Observacions

Final de la via administrativa: 

La resolució exhaureix la via administrativa. Es pot presentar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de rebre la notificació i/o recurs contenciós en el termini de 2 mesos comptats des de l’endemà de rebre la notificació. 

Data darrera modificació: 29 d’abril de 2024