Publicador de continguts

Planejament.11 - Comunicació prèvia per agrupació de parcel·les o solars a l’efecte de conformar una única unitat

Descripció

Comunicació que realitza el particular a l’Ajuntament per a l’agrupació de parcel·les o solars a l’efecte de conformar una única unitat, inclosa la modalitat d’agregació, i que no està sotmesa a llicència urbanística segons l’art. 269 del Reglament general de la Llei 12/2027, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, per a l’Illa de Mallorca (*BOIB núm. 51, de 22 d’abril de 2023).

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica degudament representada. En cas de sol·licitar la comunicació prèvia en nom d’una altra persona física o en nom d’una entitat jurídica és obligatòria l’acreditació de la representació.

Documentació a aportar

1) Documentació gràfica expressiva de l’estat actual, i de la parcel·la resultant proposada, que s’ha d’efectuar sobre cartografia cadastral.
2) Documentació registral corresponent que identifiqui cadascuna de les porcions que s’agrupen.
3) Acreditació de la representació, en cas d’actuar mitjançant representant.
4) Justificació del pagament de la taxa corresponent.
5) Model de document de comunicació prèvia degudament emplenat (publicat a la dreta d’aquesta mateixa pàgina web municipal).
Requisits que ha de complir la documentació gràfica que es presenti:

 • Ha de ser tant en format CAD (DWG o DGN) com en format PDF amb signatura i diligència digital. Els arxius CAD se poden adjuntar en suport CD o enviant correu a planejament@palma.cat referint la sol·licitud a la qual pertany l’arxiu.
 • Ha de ser georeferenciada.
 • S’ha d’emprar el sistema de referència geodèsic oficial a Espanya. Aquest sistema és l’ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989). Té associat l’el·lipsoide GRS80 i està materialitzat en el marc que defineix la Xarxa Geodèsica Nacional per Tècniques Espacials, REGENTI.
 • Es prendran com a referència d’altituds les referències mareogràfiques locals, els orígens de les quals estan definits per la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional.
 • S’ha d’adoptar, en la cartografia i escales mes usuals, el sistema de referència ETRS-Transversa de Mercator.

On sol·licitar-lo?

Es pot tramitar via telemàtica o presencial davant qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Palma OAC (Registre) i les altres establertes a l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Art. 14.2 de la Llei 39/2015: En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els següents:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En tot cas, dins aquest col·lectiu s’entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració. 
   

Preu i forma de pagament

La taxa aplicable és la que fixa l'Ordenança fiscal reguladora per a la prestació de serveis urbanístics; concepte 312,00, art. 5, epígraf 2. 


La base imposable està constituïda per la superfície objecte de l'operació expressada en m²; la quota és de 0,14 € per m².


Si ho heu sol·licitat per via telemàtica rebreu l'autoliquidació per correu electrònic. L'abonament de la taxa s'ha de fer a través de l'entitat bancària corresponent.


Si ho heu sol·licitat presencialment, l'abonament de la taxa s'ha de fer al Registre General de les Oficines d'Atenció a la Ciutadania mitjançant targeta bancària. 

Normativa

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana.
 • Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186, ext., de 27/12/2006).
 • Normes urbanístiques vigents.
 • Art. 153 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca (*BOIB núm. 160, de 29 de desembre de 2017).
 • Art. 268 i següents del Reglament general de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca (*BOIB núm. 51, de 22 d’abril de 2023).

Qui tramita la sol·licitud?

Servei Juridicoadministratiu de Planejament.
Av. de Gabriel Alomar, 18, 5è 07006
Palma de Mallorca
Atenció a la ciutadania: Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensió 8506, 8512 i 8517 
planejament@palma.cat

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Òrgan resolutori

Servei Juridicoadministratiu de Planejament.
Av. de Gabriel Alomar, 18, 5è 07006
Palma de Mallorca
Atenció a la ciutadania: Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensió 8506, 8512 i 8517 
planejament@palma.cat

Observacions

Procediment: Veure formulari de comunicació prèvia, publicat a la dreta d’aquesta mateixa pàgina web municipal.

Efectes de silenci

Sin clasificar

Fi via

Sense classificar

Data darrera modificació: 5 de març de 2024