Publicador de continguts

Planejament.04 - Estudi de detall a iniciativa privada

Descripció

Els estudis de detall tenen per objecte, quan és estrictament necessari, completar o, si s'escau, adaptar les determinacions de l'ordenació detallada del pla general, del pla parcial o d'un pla especial relatives a l'adaptació i el reajustament d'alineacions i rasants, i l'ordenació de volums als sòls urbans i urbanitzables, en els casos i les condicions previstes reglamentàriament (articles 73 i següents del Reglament general de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears per a l’illa de Mallorca –RLUIB–)..

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada, personalment o a través del seu representant, degudament acreditat. En qualsevol cas, sempre s’ha d’acreditar la conformitat del propietari dels terrenys afectats.

Documentació a aportar

 • Sol·licitud.
 • Acreditació de la condició d’interessat.
 • Projecte tècnic.
 • Relació de propietaris dels terrenys i altres interessats directament afectats.
 • Documentació registral de la propietat dels terrenys.
 • Acreditació de la representació, si escau.

Requisits que ha de complir la documentació gràfica que es presenti:

 • Ha de ser tant en format CAD (DWG o DGN) com en format PDF, amb firma i diligència digitals. Els arxius CAD es poden adjuntar en suport CD o enviant una correu a planejament@palma.cat referint la sol·licitud a la qual pertany l’arxiu.
 • Ha de ser georeferenciada.
 • S’ha d’emprar el sistema de referència geodèsic oficial a Espanya. Aquest sistema és l’ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989). Té associat l’el·lipsoide GRS80 i està materialitzat en el marc que defineix la Xarxa Geodèsica Nacional per Tècniques Espacials, REGENTE.
 • S’han de prendre com a referència d’altituds les referències mareogràfiques locals, els orígens de les quals estan definits per la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional.
 • S’ha d’adoptar, en la cartografia i les escales més usuals, el sistema de referència ETRS-Transversa de Mercator.

On sol·licitar-lo?

Es pot tramitar per via telemàtica o presencial davant qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Palma OAC (Registre) i les altres establertes a l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


Atès l’art. 14.2 de la Llei 39/2015, en tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els següents:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En tot cas, dins aquest col·lectiu s’han d’entendre inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració. 

Normativa

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB) (particularment el seu article 46).
 • Reglament general de la Llei 12/2017 de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears per a l’illa de Mallorca (RLUIB) (particularment els seus articles 73 a 75).
 • Pla general de Palma, aprovat definitivament el 28 d’abril de 2023 (BOIB núm. 71, de 30 de maig).
 • Pla general d'ordenació urbana - PGOU 1998 (BOIB núm. 15, de 2 de febrer de 1999), i modificació de Normes urbanístiques - Text refós 2006 (BOIB núm. 170, de 30 de novembre).
 • Altra normativa d’aplicació.

Qui tramita la sol·licitud?

Servei Juridicoadministratiu de Planejament
Av. de Gabriel Alomar, 18, 5è
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensions 8506, 8512 i 8517
planejament@palma.cat

Informació telefònica: de dilluns a divendres de les 9 a les 14 h. 
Cita amb els tècnics: s’ha de concertar per telèfon. 

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Òrgan resolutori

Servei Juridicoadministratiu de Planejament
Av. de Gabriel Alomar, 18, 5è
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensions 8506, 8512 i 8517
planejament@palma.cat

Informació telefònica: de dilluns a divendres de les 9 a les 14 h. 
Cita amb els tècnics: s’ha de concertar per telèfon. 

Més informació

Òrgan resolutori:  L’aprovació definitiva és competència del Ple de l'Ajuntament de Palma. Prèviament se sotmet a informació pública, després de la seva aprovació inicial (competència de la Junta de Govern).

Efectes de silenci:  Vegeu els articles 55 i 56 de la Llei 12/2017, d’urbanisme de les Illes Balears, i els articles 98 i següents del seu Reglament. 

Vegeu les normes contingudes a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sobre esmena i millora de la sol·licitud (art. 68), suspensió de terminis com a conseqüència de requeriments a l’interessat (art. 22) o paralització de l’expedient per causa imputable a l’interessat (art. 95).

El termini per a adoptar l’acord d’aprovació inicial és de tres mesos comptats des que la documentació està completa. El silenci administratiu és positiu. En cas d’aprovació per silenci les persones que promouen l’estudi de detall poden instar la subrogació de l’òrgan competent del Consell de Mallorca per a l’aprovació definitiva.

En l’aprovació definitiva el silenci administratiu positiu es produeix si la resolució definitiva no es notifica en el termini de tres mesos des que es rep l’informe previ del Consell o des que transcorre el termini del qual disposen per a emetre’l, o, si és posterior i preceptiva, des que es rep el pronunciament de l’òrgan ambiental. El silenci és negatiu quan l’informe del Consell és desfavorable en matèries de la seva competència.

En cap cas es pot entendre que es produeix l’aprovació definitiva per silenci administratiu positiu si el pla urbanístic corresponent no disposa de la documentació i les determinacions establertes per la legislació urbanística i el seu desplegament reglamentari. Tampoc es pot considerar que existeix l’acte aprovatori quan les determinacions de l’estudi de detall són contràries a la LUIB, al seu Reglament i als instruments d’ordenació territorial i urbanística de jerarquia superior, o quan l’aprovació està sotmesa a requisits especials d’acord amb la LUIB o d’altra legislació sectorial.

Règim de recursos: Contra l’acord d’aprovació definitiva es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. 

Data darrera modificació: 12 d’abril de 2024