Publicador de continguts

Planejament.03 - Declaració d'interès general a iniciativa privada

Descripció

Per a realitzar activitats a sòl rústic d'usos condicionats s'ha de sol·licitar la corresponent declaració d'interès general.

Qui ho pot sol·licitar?

La persona propietària dels terrenys, personalment o a través del seu representant, degudament acreditat.

Documentació a aportar

Davant l'Ajuntament:

 • Sol·licitud de declaració d’interès general.
 • Projecte tècnic justificatiu de la declaració d’interès general. 
 • Estudi justificatiu d'adaptació al medi físic rural segons els articles 210 i 211 de les Normes urbanístiques del PGOU 1998.
 • Documentació registral recent de la propietat dels terrenys.
 • Acreditació de la representació, si escau.

Requisits que ha de complir la documentació gràfica que es presenti:

 • Ha de ser tant en format CAD (DWG o DGN) com en format PDF, amb firma i diligència digitals. Els arxius CAD es poden adjuntar en suport CD o enviant una correu a planejament@palma.cat referint la sol·licitud a la qual pertany l’arxiu.
 • Ha de ser georeferenciada.
 • S’ha d’emprar el sistema de referència geodèsic oficial a Espanya. Aquest sistema és l’ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989). Té associat l’el·lipsoide GRS80 i està materialitzat en el marc que defineix la Xarxa Geodèsica Nacional per Tècniques Espacials, REGENTE.
 • S’han de prendre com a referència d’altituds les referències mareogràfiques locals, els orígens de les quals estan definits per la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional.
 • S’ha d’adoptar, en la cartografia i les escales més usuals, el sistema de referència ETRS-Transversa de Mercator.

On sol·licitar-lo?

Es pot tramitar per via telemàtica o presencial davant qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Palma OAC (Registre) i les altres establertes a l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Atès l’art. 14.2 de la Llei 39/2015, en tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els següents:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En tot cas, dins aquest col·lectiu s’han d’entendre inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració. 

Normativa

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears.
 • Pla general de Palma, aprovat definitivament el 28 d’abril de 2023 (BOIB núm. 71, de 30 de maig).
 • Pla general d'ordenació urbana (PGOU) 1998 (BOIB núm. 15, de 2 de febrer de 1999), i modificació de Normes urbanístiques - Text refós 2006 (BOIB núm. 170, de 30 de novembre)
 • Pla territorial de Mallorca (vegeu en particular la modificació núm. 3, aprovada definitivament l’11 maig de 2023 (BOIB, núm. 51 de 3 de juny).
 • Altra normativa d’aplicació.

Qui tramita la sol·licitud?

Servei Juridicoadministratiu de Planejament
Av. de Gabriel Alomar, 18, 5è
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensió 8506, 8512 i 8517
planejament@palma.cat
Informació telefònica: de dilluns a divendres de les 9 a les 14 h. 
Cita amb els tècnics: s’ha de concertar per telèfon. 

Resolució: Consell de Mallorca

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Òrgan resolutori

Servei Juridicoadministratiu de Planejament
Av. de Gabriel Alomar, 18, 5è
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensió 8506, 8512 i 8517
planejament@palma.cat
Informació telefònica: de dilluns a divendres de les 9 a les 14 h. 
Cita amb els tècnics: s’ha de concertar per telèfon. 

Resolució: Consell de Mallorca

Més informació

Òrgan resolutori: Consell de Mallorca

L'òrgan competent per a acordar la declaració d'interès general és el Consell de Mallorca. El Consell de la Gerència d'Urbanisme de l’Ajuntament de Palma emet prèviament un informe raonat, segons l’article 37.1 de la Llei del sòl rústic, i eleva l'expedient al Consell de Mallorca perquè el resolgui. Art. 37.1 de la Llei 6/1997, el sòl rústic de les Illes Balears: “El procediment per a l'autorització d'activitats que s'hagin de declarar d'interès general s'iniciarà per la persona interessada davant l'ajuntament, que la trametrà a l'òrgan que l'hagi de declarar juntament amb un informe municipal raonat sobre la dita autorització.

Efectes de silenci:  Competència del Consell de Mallorca (òrgan resolutori).

Data darrera modificació: 12 d’abril de 2024