Publicador de continguts

Gestió.08 - Projecte d'urbanització

Descripció

Aquest projecte conté les obres que s'han de fer a l'àmbit d'una unitat d'execució o d'un sector de sòl urbanitzable programat perquè es pugi edificar.

Qui ho pot sol·licitar?

 • El propietari únic dels terrenys o la Junta de Compensació (amb sol·licitud signada pel representant legal degudament acreditat).
 • En aplicació de l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE 236 de 2/10/2015) també es pot designar representant per al procediment mitjançant poder notarial o apoderament apud acta per compareixença personal en aquestes dependències concertant cita prèvia.

Documentació a aportar

Així mateix s'ha d'aportar (degudament tramitada) la sol·licitud d'inici de tramitació ambiental que podeu trobar en el següent enllaç :

---- Sol·licitud d'inici de tramitació ambiental

i el pagament de la taxa corresponent que podeu trobar al següent enllaç:

---- https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx
.

 1. La que menciona l'article 199 del Reglament General de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl per a l'illa de Mallorca. (BOIB 66 de 30 d'abril de 2015).   
 2. Memòria ambiental que contingui com a mínim l'establert a l'article 45 de la llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.S'haurà de presentar certificat signat per tècnic competent acreditatiu que la documentació presentada conté la informació especificada a l'esmentat article 45.
 3. Accessibilitat:  Vegeu tota la documentació a aportar fent clic aquí
 4. D'acord amb les previsions de la citada Llei 39/2015 respecte de l'Administració electrònica, cal que aporteu el document tècnic del projecte en suport digital (Dwg, Dgn, etc.) d'acord amb les següents especificacions:Qualsevol projecte que estigui basat amb cartografia haurà de complir amb les següents normes:
  - S'emprarà el sistema de referència geodèsic oficial a Espanya. Aquest sistema és el ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989). Té associat l'el·lipsoide GRS80 i està materialitzat en el marc que defineix la Xarxa Geodèsica Nacional per Tècniques Espacials, REGENTE.
  - Es prendrà com a referència d'altituds les referències mareogràfiques locals, els origens de les quals estan definits per la Direcció General de l'Institut Geogràfic Nacional.
  - S'adoptarà en la cartografia i escales més usuals, el sistema de referència ETRS-Transversa de Mercator
  - Els punts hauran d'estar identificats amb un ID.
 5. La documentació s'haurà d'aportar amb:
  - Declaració responsable dels diferents tècnics signants del projecte en relació amb l'acreditació de la seva titulació professional (model 2).
 6. 1 exemplar complet del projecte d'urbanització en format digital.
 7. Requisits de l'article 9 del Pla director sectorial per a la gestió dels residus de construcció-demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ú de l'illa de Mallorca (podeu trobar més informació al web: www.mac-insular.com

On sol·licitar-lo?

Persones físiques: a qualsevol OAC (Registre) o a la Seu Electrònica.

Persones jurídiques o persones físiques obligades a relacionar-se telemàticament amb l'Administració: a la Seu Electrònica.

Preu i forma de pagament

Pagament de la taxa corresponent a:

----   https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx 

Normativa

 • Article 7 del Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana. (BOE 261, de 31 d'octubre de 2015).
 • Article 71 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (BOIB 160, de 29 de desembre de 2017)
 • Articles 197-200 del Reglament General de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl per a l'illa de Mallorca. (BOIB 66 de 30 d'abril de 2015), modificat per Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca d'aprovació definitiva de la modificació del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'illa de Mallorca (BOIB núm. 143 de 15 de novembre de 2018)
 • Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental (BOE 296, d'11 de desembre de 2013).
 • Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears (BOIB 106 de 20 d'agost de 2016).
 • Llei 39/2015 de l'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE 236 de 2 d'octubre de 2015)
 • Pla Territorial de Mallorca (BOIB núm. 188 de 31de desembre de 2004) 1ª modificació (BOIB núm. 90 de 15 de juny de 2010) i 2ª modificació (BOIB núm. 18 de 04 de febrer de 2011)
 • Pla General d'Ordenació Urbana - PGOU 1998 (BOIB núm. 15 de 2 de febrer de 1999) i modificació de normes urbanístiques - Text Refós 2006 (BOIB núm. 170 de 30 de novembre de 2006)
 • Normativa sectorial d'aplicació al projecte

Qui tramita la sol·licitud?

Departament de Planejament i Gestió Urbanística

Servei Jurídic Administratiu de Gestió Urbanística

Av. de Gabriel Alomar, 18 (4a planta)

07006 Palma de Mallorca

Tel. 971 22 59 00 - 630308226 (centraleta), extensió 8440, 8407, 8437

Horari d'atenció al públic: CITA PRÈVIA

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Ser propietari de tots els terrenys o ser Junta de Compensació

Òrgan resolutori

Departament de Planejament i Gestió Urbanística

Servei Jurídic Administratiu de Gestió Urbanística

Av. de Gabriel Alomar, 18 (4a planta)

07006 Palma de Mallorca

Tel. 971 22 59 00 - 630308226 (centraleta), extensió 8440, 8407, 8437

Horari d'atenció al públic: CITA PRÈVIA

Observacions

Hi ha diversos terminis legals: 3 mesos per a l'aprovació inicial, 1 mes per a la informació pública i 1 mes per a l'aprovació definitiva.

La Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, havent examinat la memòria ambiental adjuntada, decideix que es presenti un estudi d'impacte mediambiental o bé declara la no subjecció.

Efectes de silenci

Desestimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Més informació

Òrgan resolutori: Junta de Govern

Efectes de silenci: Desestimatori. L'efecte del silenci serà negatiu en els termes de l'article 11.4. del Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana. (BOE 261, de 31 d'octubre de 2015).

Data darrera modificació: 6 de març de 2024