Publicador de continguts

Disciplina.01 - Certificació d'inexistència d'expedient d'infracció urbanística

Descripció

Determina que no s'ha obert cap expedient d'infracció urbanística a l'immoble.

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent

Documentació a aportar

  • Referència cadastral (acreditada amb el darrer rebut de l'IBI o amb document cadastral que es pot obtenir a la Seu Eletrònica de Cadastre: https://www.sedecatastro.gob.es 
  • Plànol de situació, amb indicació detallada de l'adreça, que també es pot obtenir a l'enllaç esmentat.

On sol·licitar-lo?

A Qualsevol OAC, de forma presencial, o per via telemàtica (aquesta via és obligatòria per a persones jurídiques i altres subjectes, especificats a l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, al següent enllaç: https://seuelectronica.palma.cat/ )

Recollida del certificat quan s'ha sol·licitat de forma presencial:

 

OAC Avingudes
Av. Gabriel Alomar, 18, baixos, taula 15
Una vegada estigui fet el certificat, es citarà telefònicament o mitjançant l'adreça de correu electrònic que el sol·licitant hagi indicat a la petició

Si la sol·licitud de certificat s'ha presentat per via telemàtica, s'enviarà a la Carpeta Ciutadana del peticionari

Termini de tramitació

El termini de tramitació és de 3 mesos.

Preu i forma de pagament

A partir del 18 de febrer de 2022 (Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius, concepte 310,00, exercici 2022, BOIB núm. 26, de 17.02.2022), la taxa a abonar pels certificats d'inexistència d'infracció urbanística s'ha modificat.

- CERTIFICATS D'INEXISTÈNCIA D'INFRACCIÓ A SÒL RÚSTIC AMB INSPECCIÓ: 60,51€

- CERTIFICATS D'INEXISTÈNCIA D'INFRACCIÓ EN SÒL URBÀ SENSE INSPECCIÓ: 29,96 €

- TARIFA COMPLEMENTÀRIA PER CERTIFICATS D'INEXISTÈNCIA D'INFRACCIÓ EN SÒL URBÀ QUAN SIGUI NECESSÀRIA LA INSPECCIÓ: 30,55 €

Si la sol·licitud es presenta a una OAC es paga la taxa a la mateixa OAC.

Si feis la petició telemàticament, rebreu una autoliquidació mitjançant correu electrònic amb les dades perquè en pugueu fer el pagament, que podreu realitzar en el següent enllaç: https://pagaments.palma.cat/pagaments/tributs/Liquidacion.htm

La tarifa complementària per certificat d'inexistència d'infracció en sòl urbà s'aplica quan sigui necessària la inspecció per part del zelador municipal per a poder emetre l'informe sol·licitat, i el Departament Tributari emet la liquidació corresponent.

Qui tramita la sol·licitud?

Tramita
Departament de Disciplina i Seguretat dels Edificis
Av. de Gabriel Alomar, 18, 2n
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 (centraleta) Ext. 8322, 8325 o 8349

Òrgan resolutori
Gerència d'Urbanisme
Av. Gabriel Alomar, 18
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 (centraleta) Ext. 8322, 8325 o 8349

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Indiferent

Òrgan resolutori

Tramita
Departament de Disciplina i Seguretat dels Edificis
Av. de Gabriel Alomar, 18, 2n
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 (centraleta) Ext. 8322, 8325 o 8349

Òrgan resolutori
Gerència d'Urbanisme
Av. Gabriel Alomar, 18
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 (centraleta) Ext. 8322, 8325 o 8349

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

Es pot interposar recurs administratiu

Data darrera modificació: 6 de març de 2024