Publicador de continguts

Activitats.17 – Comunicació cessament d’activitat

Qui ho pot sol·licitar?

Persona interessada que exerceix una activitat subjecta a llicència o declaració responsable.

Documentació a aportar

Model de comunicació normalitzat ben complimentat i acompanyat de la documentació indicada al mateix.

On sol·licitar-lo?

  • Al Registre General de les oficines d’atenció a la Ciutadania (OAC) o dels òrgans de les administracions públiques que preveu l’article 16.4 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre.
  • Telemàticament segons aquestes instruccions. Fer click aquí.

Preu i forma de pagament

Tràmit no subjecte a taxa municipal.

Normativa

  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears.

Qui tramita la sol·licitud?

Departament d’Activitats i Seguretat dels Establiments.

Gerència d’Urbanisme.

Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics.

Av. Gabriel Alomar, 18 (3ª planta).

07006 Palma.

Tel. 971225900 (ext. 8238 / 8240).

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Model de comunicació normalitzat ben complimentat i acompanyat de la documentació indicada al mateix.

Òrgan resolutori

Departament d’Activitats i Seguretat dels Establiments.

Gerència d’Urbanisme.

Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics.

Av. Gabriel Alomar, 18 (3ª planta).

07006 Palma.

Tel. 971225900 (ext. 8238 / 8240).

Observacions

No hi ha resolució. Aquest procediment està exempt de la obligació d’una resolució (art. 21.1. apartat 2 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

Sense classificar

Data darrera modificació: 15 de febrer de 2024