Publicador de continguts

TRSU.01 - Reducció de la quota de la taxa per serveis relatius al tractament de residus sòlids urbans

Descripció

L'ordenança fiscal reguladora d'aquesta taxa preveu la reducció d'un 50% de l'import corresponent a la tarifa de la Taxa pel tractament dels residus sòlids urbans en habitatges particulars, per a aquells contribuents que acreditin determinats ingressos.

Qui ho pot sol·licitar?

El contribuent que sigui persona física, propietària o arrendatària d'un habitatge i acrediti el compliment dels requisits establerts en l'ordenança.

En el cas de representació, s'ha d'adjuntar l'autorització a favor del representant i fotocòpia del seu DNI

Documentació a aportar

  • Sol·licitud específica
  • Autorització a l'Ajuntament de Palma per consultar a l'AEAT les dades relatives al nivell de renda del contribuent i de totes les persones que conviuen amb ell que siguin majors de 18 anys; o certificat expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) dels ingressos, corresponent al darrer exercici declarat, del contribuent i de totes les persones que conviuen amb ell; o fotocòpia de la declaració d'IRPF del contribuent i de totes les persones que conviuen amb ell
  • En el cas de persones amb discapacitat, fotocòpia acarada del document que acrediti la condició de persona amb discapacitat de l'interessat i el seu grau. No serà necessària si aporten un document que dugui codi segur de verificació.
  • En el cas de families nombroses, fotocòpia acarada del títol de familia nombrosa.

On sol·licitar-lo?

Normativa

Ordenança fiscal reguladora

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

a) Que es tracti de l'habitatge habitual del contribuent on estigui empadronat

b) Que els ingressos anuals del contribuent, més els de tots els qui convisquin amb ell, majors de 18 anys, no superin el salari mínim interprofessional anual multiplicat per 1,25. Els ingressos de les persones que conviuen amb el contribuent es computaran, a aquests efectes, a un 50%. En el cas de famílies nombroses i/o de persones amb discapacitat igual o superior al 33%, el límit serà el salari mínim interprofessional anual multiplicat per 1,5. A aquests efectes, es tindran en compte les darreres dades d'IRPF facilitades per l'Agència Tributària de l'Estat (AEAT).
Per exemple, a l'efecte de l'exercici 2018, es tindran en compte les dades relatives a l'exercici 2016, que són les darreres facilitades per l' AEAT.

c) Presentar l'imprés formalitzat de sol·licitud a qualsevol OAC de l'Ajuntament de Palma, abans del 31 de desembre

Més informació

Qui tramita la sol·licitud?
Secció de liquidacions
Plaça de Santa Eulàlia, 9, 1r pis
adreça electrònica: liquidacions@palma.cat  
telèfon 971 225900 ext. 1032-1036-1035

Quan puc demanar la reducció? Durant tot l'any, però sortirà efectes a l'exrcici següent

De quin descompte em puc beneficiar? Del 50 % de la quota de la tarifa d'habitatges (tarifa 1.1.1)

Com sabré si m'han concedit la reducció? Si es concedeix, el rebut s'emet directament amb el desconte del 50%. En cas de denegació les resolucions es notifiquen.

He de demanar la reducció cada any?
No cal, si s'ha autoritzat l'Ajuntament a consultar les dades de l'AEAT; en aquest cas, l'Ajuntament farà consulta anualment i es prorrogarà sense que resulti necessaria una nova sol-licitud, sempre que es mantinguin les condicions per les quals es va concedir.
Sí, en el cas de persones que aportin fotocòpia de la declaració de l'IRPF, o certificat expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) dels seus ingressos.

I si canvio de domicili? La variació de domicili que constitueixi l'habitatge habitual del contribuent exigirà la presentació d'una nova petició de reducció.

Puc reclamar? Contra la desestimació de la sol·licitud es pot interposar recurs potestatiu de reposició o reclamació economicoadministrativa en el termini d'un mes des de la seva notificació.

Quan cobraré la reducció? La reducció es descomptarà de la quota del rebut de TRSU

Quan es paga el rebut de TRSU amb reducció? El període de cobrament és el mateix que un rebut normal.

Puc domiciliar el rebut? Si, amb els mateixos tràmits com si no hagués reducció

Data darrera modificació: 31 de març de 2024