Publicador de continguts

Mobilitat.504 - Sol·licitud de placa de gual

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent: persones físiques, persones jurídiques...

Documentació a aportar

· Sol·licitud general exposició breu on s'ha de fer constar:

    · Nom i número del carrer on es troba l'accés a l'aparcament.
    · Quants de vehicles hi caben.
    · Existència o no de vorera
    · Tipus de local:

        a) Privat, amb cabuda de fins a 4 turismes o 10 motocicletes o bicicletes.
        b) Privat, amb cabuda de més de 4 turismes o més de 10 motocicletes o bicicletes.
        c) Negoci (gual laboral de 8 a 20'30 hores els dies feiners)

· Full de dades sobre llicència de gual (model MG01).

· Fotografies actuals (vista general de tota la façana, vista de l'accés des del núm.de población.


En el cas de llicència de gual per a VINCULAT A UN ÚNIC HABITATGE:

· Declaració responsable de sol·licitud de llicència de gual vinculat a un únic habitatge (model MG02)

· Documentació que relacioni la persona peticionària de la reserva d'espai (gual permanent) i l'edificació (rebut IBI, escriptura propietat, contracte de lloguer, etc)


En el cas de llicència de gual VINCULAT A UNA ACTIVITAT:

· Declaració responsable sol·licitud llicència de gual vinculat a una activitat (model MG03)

· Referència de l'activitat a la que està vinculada el gual, número d'expedient i/o títol habilitant, en el seu cas.

On sol·licitar-lo?

Es pot tramitar via telemàtica o presencial davant qualsevol oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Palma OAC (Registre)

Art. 14. 2 Llei 39/2015: En tot cas, estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, al menys, els següents subjectes:

a) Les persones jurídiques.
b) Les entitats sense personalitat jurídica.
c) Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici d'aquesta activitat professional. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Termini de tramitació

3

Preu i forma de pagament

  • Taxa per a les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via pública per a l'aparcament exclusiu, prohibició de l'estacionament i càrrega o descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.
  • Aquesta taxa està fixada a l'ordenança fiscal municipal de l'any en curs (en funció de la categoria de la via, de la capacitat de l'aparcament...).

Normativa

· Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre)
· Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears (BOIB núm. 166, de 30 de novembre de 2013)
· Pla General d'Ordenació Uurbana de Palma, (BOIB núm. 170, de 30 de noviembre de 2006)
· Ordenança municipal de circulació (BOIB núm. 80, de 5 de juliol de 2001)
· Ordenança municipal d'aparcaments privats (BOIB núm. 138 de 16 de noviembre de 2002)
· Manual d'execució i senyalització de guals per a vianants i vehicles de l'Ajuntament de Palma.

Qui tramita la sol·licitud?

Departament de Mobilitat

Av. Sant Ferràn s / nº (2a planta) (Edifici de la Policia Local)

07013 - Palma

Telèfon: 971 22 55 22

guals@palma.cat

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Propietaris, arrendataris i/o usufructuaris dels locals, dels aparcaments o dels espais d'estacionament a l'aire lliure

Òrgan resolutori

Departament de Mobilitat

Av. Sant Ferràn s / nº (2a planta) (Edifici de la Policia Local)

07013 - Palma

Telèfon: 971 22 55 22

guals@palma.cat

Efectes de silenci

Desestimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Més informació

Les sol·licituds de guals per a edificis plurifamiliars, locals o solars necessiten una llicència d'activitats o títol habilitant. Si no en té, s'ha de tramitar, amb carácter previ, davant el departament d'Activitats i Seguretat d'Establiments de l'Ajuntament de Palma.

El gual es pot demanar una vegada es disposi del títol habilitant o llicència d'activitat.

S'exceptuen de la necessitat d'obtenir el títol habilitant de l'activitat els aparcaments vinculats a un únic habitatge.

Data darrera modificació: 31 de març de 2024