Publicador de continguts

Migració.01 - Sol·licitud d'un informe municipal d'arrelament social

Descripció

Procediment per a la sol·licitud d'un informe municipal d'arrelament social

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones empadronades a Palma que hagin de presentar a l'Oficina d'Estrangers la sol·licitud per a l'autilització de residència temporal per raons d'arrelament social i que no puguin acreditar tenir vincles familiars directes (cònjuges, parelles de fet registrades, ascendents i descendents en primer grau i línia directa) poden presentar un informe que demostri la seva integració social.

Quan iniciar el tràmit?

Dilluns-divendres 9 a 13h

Documentació a aportar

Sol·licitud, que ha d'incloure original i còpia de:

 • Passaport en vigor (totes les fulles) o cèdula d'inscripció.
 • Acreditació de mitjans de vida.
  • Precontracte de feina de 40 hores setmanals i amb una durada no inferior a un any.
  • Projecte d'activitat per compte propia amb l'informe de viabilitat favorable emès per l'organisme competent o acreditació d'inversió econòmica suficient o compromís de suport per part d'institutucions.
  • Acreditar mitjans de vida suficients per a la seva manutenció durant un any , segons l'IPREM .En cas de dependre d'un familiar de primer grau, acreditar els vincles familiars amb el llibre de família, certificat de matrimoni,o registre de parelles de fet, certificat de naixement u altres.
 • Tarjeta de residència, si es el cas.
 • Certificat d'empadronament d'altres municipis de la Comunitat Autònoma o del territori espanyol.
 • Documents públics que acreditin la seva relació amb institucions públiques com a conseqüència de la seva presència en el territorio espanyol.
 • Títol d'ocupació de l'habitatge (contracte d'arrelament o escriptura de propietat).
 • Documents que acreditin la condició de la persona interesada com a familiar de residents en Espanya, qualsevol que sigui el grau de parentiu.
 • Certificats acreditatius del seguiment d eprogrames d'inserció sociolaboral i cultural, emesos per l'institució organitzadora amb referència al contingut i nombre d'hores.
 • En cas de tenir fills menors que conviuen amb la persona interessada:
  • Documentació identificativa del/dels menor/s (Passaport, NIE...)
  • Certificat de convivència actual (emesos amb una antigüetat màxima de tres mesos)
  • Certificat d'escolarització si el menor es troba en edat escolar (de 6 a 16 anys)
  • Qualsevol altra documentació que els interessats considerin d'especial relevància per a la tramesa de l'informe. (Autoritzacions de residència anterior, passaport anterior amb segell d'entrada, proves d'estància en centres d'internament d'estrangers, targeta ciutadana, targeta sanitària o fulla de sol·licitut de la mateixa...)

On sol·licitar-lo?

Normativa

 • Llei Orgànica 4/2000, de 11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social
 • Reial Decret 557/2011, de 20 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000,sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la seva reforma per Leli Orgànica 2/2009
 • Instrucció DGI/SGRJ/3/2011, sobre aplicació de la Llei Orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, en matèria d'informe d'arrelament
 • Llei 39/2015

Qui tramita la sol·licitud?

Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI
Carrer de la Ferreria, 10, 4t
07002 Palma (Illes Balears)
Tel. 971 22 87 56

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Òrgan resolutori

Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI
Carrer de la Ferreria, 10, 4t
07002 Palma (Illes Balears)
Tel. 971 22 87 56

Observacions

Es convocarà a la persona telefònicament al número que consta al formulari de la sol·licitud que es va presentar al registre general (OAC) per a una entrevista de valoració,

Efectes de silenci

Desestimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Més informació

Termini de tramitació:

Termini màxim de 30 dies hàbils, a comptar des de la data en que la sol·licitud hagi entrar al registre de l'Ajuntament de Palma

Data darrera modificació: 31 de març de 2024