Publicador de continguts

Mercats.10 - Sol·licitud d'autorització per a la venda al Mercat d'Oportunitats de Son Fuster, Es Mercadet de Son Fuster

Qui ho pot sol·licitar?

Venda professional: persones físiques.

Venda no professional: persones físiques y entitats sense ànim de lucre.

Documentació a aportar

Venda professional: Sol·licitud i documentació que acrediti els criteris de puntuació per a l'adjudicació de parades d'acord amb el barem aprovat.

Venda no professional: Sol·licitud.

On sol·licitar-lo?

Preu i forma de pagament

Taxa per a la prestació de serveis a mercats públics de pagament municipals, concepte 316-05.
El pagament de la taxa es realitzarà en qualssevol de les formes de pagament i dins el termini indicats a la liquidació que expedeix el Servei de Mercats.

Normativa

  • Reglament de serveis de mercats de l'Ajuntament de Palma, de 2023.
  • Normes i barems de mercats de 1999.
  • Bases de funcionament, Decret 202302331 de 06/02/2023.
  • Normativa sectorial en funció del producte de venda.

Qui tramita la sol·licitud?

Servei de Mercats.
Plaça de l'Olivar, 4 (interior del mercat), 3a planta.
Tel. 971 71 94 07
A/e: mercats@palma.cat

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Persones físiques: Tenir capacitat jurídica per a contractar i no estar afectat per les prohibicions, incapacitats i incompatibilitats previstes a la normativa de contractació administrativa (art. 60 del Reglament de serveis de mercats).

Entitats sense ànim de lucre: estar legalment constitutes i inscrites en el registre corresponent.

Òrgan resolutori

Servei de Mercats.
Plaça de l'Olivar, 4 (interior del mercat), 3a planta.
Tel. 971 71 94 07
A/e: mercats@palma.cat

Efectes de silenci

Desestimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Més informació

Per a determinar les tarifes s'aplica com a base el metre lineal de façana de venda o servei. A les parades que fan cantó s'han de sumar els costats dels angles que formen.

Data darrera modificació: 31 de març de 2024