Publicador de continguts

Planejament.01 - Assenyalament d'alineacions i rasants

Descripció

Assenyalament d'alineacions i rasants segons el PGOU vigent

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona amb capacitat d’obrar

Documentació a aportar

 • Sol·licitud.
 • Pagament de la taxa.
 • Croquis de la zona.
 • A la sol·licitud d'alineació s’han d'identificar cadastralment les parcel·les afectades.
 • Si, a més, s'ha de determinar la superfície afectada per la nova alineació s'ha de presentar:
  • nota registral de les finques afectades (de data recent).
  • acreditació de la inscripció al Registre de la propietat de la representació gràfica de la parcel·la, d’acord amb la nova redacció que la Llei 13/2015, de reforma de la Llei hipotecària, dona a l'art. 9 de la dita Llei.
  • documentació gràfica amb els arxius corresponents, tant en format CAD (DWG o DGN) com en format PDF.

Requisits que ha de complir la documentació gràfica que es presenti:

 • Ha de ser tant en format CAD (DWG o DGN) com en format PDF amb signatura i diligència digital. Els arxius CAD es poden adjuntar en suport CD o enviant correu a planejament@palma.cat fent referència a la sol·licitud a la qual pertany l’arxiu.
 • Ha de ser georeferenciada.
 • S’ha d’emprar el sistema de referència geodèsic oficial a Espanya. Aquest sistema és l’ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989). Té associat l’el·lipsoide GRS80 i està materialitzat en el marc que defineix la Xarxa Geodèsica Nacional per a Tècniques Espacials, REGENTI.
 • S’han de prendre com a referència d’altituds les referències mareogràfiques locals, els orígens de les quals estan definits per la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional.
 • S’ha d’adoptar, en la cartografia i escales mes usuals, el sistema de referència ETRS-Transversa de Mercator.

On sol·licitar-lo?

Es pot tramitar per via telemàtica o presencial davant qualsevol oficina d’atenció ciutadana de l’Ajuntament de Palma (OAC) i o mitjançant els altres sistemes establerts per l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Atès l’art. 14.2 de la Llei 39/2015, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a dur a terme qualsevol tràmit d’un procediment administratiu almenys els següents:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exerceixen una activitat professional per a la qual es requereix col·legiació, per als tràmits i les actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En tot cas, s’entenen inclosos en aquest col·lectiu els notaris i els registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representen un interessat que està obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració. 

Preu i forma de pagament

Taxa prevista a l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius, concepte 310,00

Normativa

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre. 
 • Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’ urbanisme de les Illes Balears (LUIB).
 • Reglament general de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears per a l’illa de Mallorca (RLUIB).
 • Pla general de Palma, aprovat definitivament el 28 d’abril de 2023 (BOIB núm. 71, de 30 de maig).
 • Pla general d'ordenació urbana - PGOU 1998 (BOIB núm. 15, de 2 de febrer de 1999), i modificació de Normes urbanístiques - Text refós 2006 (BOIB núm. 170, de 30 de novembre).
 • altra normativa complementària.

Qui tramita la sol·licitud?

Servei Juridicoadministratiu de Planejament
Av. de Gabriel Alomar, 18, 5è
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensions 8506, 8512 i 8517
planejament@palma.cat
Informació telefònica: de dilluns a divendres de les 9 a les 14 h.
Cita amb els tècnics: s’ha de concertar per telèfon. 

Òrgan resolutori

Servei Juridicoadministratiu de Planejament
Av. de Gabriel Alomar, 18, 5è
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensions 8506, 8512 i 8517
planejament@palma.cat
Informació telefònica: de dilluns a divendres de les 9 a les 14 h.
Cita amb els tècnics: s’ha de concertar per telèfon. 

Efectes de silenci

Desestimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Més informació

Forma d'iniciació:  A instància de part.

Resolució: Decret de Batlia.

Es poden presentar recurs de reposició i/o recurs contenciós. 

Data darrera modificació: 12 d’abril de 2024