Publicador de continguts

Infraestructures.02 -Petició de reparació d'element públic i prestació de serveis municipals

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent

Documentació a aportar

Sol·licitud (en cas de presentació al Registre)

On sol·licitar-lo?

Termini de tramitació

3

Normativa

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del Sector Públic
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, general de protecció de dades
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local
 • Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Ordenances i reglaments de l'Ajuntament de Palma (segons la petició)

Qui tramita la sol·licitud?

- Àrea d'Infraestructuras (Departament de Manteniment)
Camí del Reis, 400 (Son Pacs)
Tel. 971 76 48 00
A/e: manten@man.palma.es

- Tel. 010 (SAT) les 24 hores del dia

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Ser interessat, segons les condicions de l'art. 31 de la Llei 30/1992:

 • titular de drets o interessos legítims individuals o col·lectius
 • qui, sense haver iniciat el procediment, tingui drets que puguin resultar afectats per la decisió que s'adopti.
 • qui tingui interessos legítims, individuals o col·lectius que puguin resultar afectats per la resolució i es personin en el procediment abans que s'hagi dictat la resolució definitiva.

Òrgan resolutori

- Àrea d'Infraestructuras (Departament de Manteniment)
Camí del Reis, 400 (Son Pacs)
Tel. 971 76 48 00
A/e: manten@man.palma.es

- Tel. 010 (SAT) les 24 hores del dia

Efectes de silenci

Desestimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Data darrera modificació: 31 de març de 2024