Publicador de continguts

Disciplina.04 - Expedient de ruïnes

Qui ho pot sol·licitar?

D'ofici o a instància de qualsevol interessat.

Documentació a aportar

On sol·licitar-lo?

Qualsevol OAC (Registre)

Preu i forma de pagament

Taxa per serveis urbanístics, concepte 312-02

Per cada visita d'inspecció: 105,69€.
Pel dictamen pericial, 5,41% del cost estimat pels serveis tècnics.

Normativa

  • RDL 7/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana
  • Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears
  • Reial Decret 2187/1978, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de disciplina urbanística per al desenvolupament i aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana (BOE de 31 de gener de 1978, BOE d'1 de febrer de 1979)(només arts. 18 a 28)

Qui tramita la sol·licitud?

Departament de Disciplina i Seguretat dels Edificis.
Servei de Protecció de l'Edificació.
Avda. Gabriel Alomar i Villalonga, 18 (3ª planta).
07006 Palma.
Telèfon: 971 22 59 00 (centraleta); extensió 8324.
Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 8:30 a 14 h

Forma d'iniciació

Petició persona interessada o ofici indistintament

Òrgan resolutori

Departament de Disciplina i Seguretat dels Edificis.
Servei de Protecció de l'Edificació.
Avda. Gabriel Alomar i Villalonga, 18 (3ª planta).
07006 Palma.
Telèfon: 971 22 59 00 (centraleta); extensió 8324.
Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 8:30 a 14 h

Efectes de silenci

Desestimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Data darrera modificació: 6 de març de 2024