Publicador de continguts

Cultura.05 - Sol·licitud de cessió d'ús d'espai públic per a realització d'exposicions al Casal Solleric i a Ses Voltes

Descripció

Sol·licitud de cessió d'ús d'espai públic per a realització d'exposicions al Casal Solleric i a Ses Voltes

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent

Documentació a aportar

  • sol·licitud
  • projecte que consti de carta de presentació, contingut de l'exposició amb fotografies, currículum de l'artista i catàlegs anteriors, si pertoca

On sol·licitar-lo?

Normativa

  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local

Qui tramita la sol·licitud?

Negociat de Museus i Exposicions
Passeig del Born, 27. 07012 Palma

Tel. 971722092

Fax: 971718498

A/e: solleric@palma.cat 

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Òrgan resolutori

Negociat de Museus i Exposicions
Passeig del Born, 27. 07012 Palma

Tel. 971722092

Fax: 971718498

A/e: solleric@palma.cat 

Observacions

El termini mitjà per a resoldre és variable (per qüestions d'agenda).

Efectes de silenci

Desestimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Més informació

Quin és l'espai públic que se cedeix per a fer exposicions? Les sales del Casal Solleric.

Data darrera modificació: 31 de març de 2024