Publicador de continguts

Benestar social.01 - Demanda de suport per necessitat social

Descripció

Demanda d'intervenció de Serveis Socials degut a les necessitats socials de la persona interessada.

Aquest servei consiteix en la primera presa de contacte de l'interessat amb els Serveis Socials de l'Ajuntament de Palma. L'interessat exposa el seu problema d'índole social i el treballador social li presta l'assistència que requereix (dins les opcions disponibles i després de valorar el cas concret).

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física resident a Palma

Documentació a aportar

 • Sol·licitud general
 • DNI
 • Aportar tota aquella documentació que pugui justificar la situació objecte de la demanda.

On sol·licitar-lo?

Preu i forma de pagament

0 €

Normativa

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del Sector Públic
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, general de protecció de dades
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local
 • Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Llei 4/2009, de Serveis Socials de les Illes Balears
 • Llei 39/2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a la dependència

Qui tramita la sol·licitud?

Servei de Benestar Social

Avda. de Gabriel Alomar, 20, 1a.

07006 Palma de Mallorca

Telf. 971 22 59 77

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Òrgan resolutori

Servei de Benestar Social

Avda. de Gabriel Alomar, 20, 1a.

07006 Palma de Mallorca

Telf. 971 22 59 77

Efectes de silenci

Desestimatori

Fi via

La resolució no posa fi a la via administrativa

Data darrera modificació: 31 de març de 2024