Publicador de continguts

Activitats.13 - Sol·licitud de còpies i certificats d'expedients d'activitats

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent: persones físiques, persones jurídiques...

Documentació a aportar

Sol·licitud

On sol·licitar-lo?

Al Registre General de les oficines d'atenció a la ciutadania (OAC) o a qualsevol dels òrgans de les administracions públiques que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015

Termini de tramitació

3

Preu i forma de pagament

  • Taxa d'expedició de documents administratius fixada a l'ordenança fiscal municipal de l'any en curs
  • La quantia pot variar en funció del sol·licitat (segons el nombre o el tipus de folis, el nombre de còpies, l'existència de plànols per a fotocopiar, l'antiguitat de l'expedient...)

Normativa

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre)

Qui tramita la sol·licitud?

Departament d'Activitats i Seguretat dels Establiments
Av. de Gabriel Alomar, 18 (3a planta)
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 (centraleta)

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Ser interessat, segons les condicions de l'article 4.1 de la Llei 39/2015: 

  • a) Titular de drets o interessos legítims individuals o col·lectius
  • b) Qui, sense haver iniciat el procediment, tingui drets que puguin resultar afectats per la decisió que s'adopti
  • c) Aquell els interessos legítims del quals, individuals o col·lectius, puguin resultar afectats per la resolució i es personi en el procediment abans que s'hagi dictat la resolució definitiva

Òrgan resolutori

Departament d'Activitats i Seguretat dels Establiments
Av. de Gabriel Alomar, 18 (3a planta)
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 (centraleta)

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

La resolució no posa fi a la via administrativa

Data darrera modificació: 5 de març de 2024