Publicador de continguts

Gestió.07 - Dotació de serveis

Descripció

Dotar dels serveis necessaris perquè una parcel·la pugi ser un solar edificable segons el PGOU vigent i la normativa d’aplicació.

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent: persones físiques, persones jurídiques. En aplicació de l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2/10/2015), es pot designar representant per al procediment mitjançant poder notarial o apoderament apud acta per compareixença personal en aquestes dependències concertant cita prèvia. Es pot presentar el model Acreditatiu de representació davant la Gerència d’Urbanisme (disponible a “Descàrrega de documents”).

Documentació a aportar

1. Sol·licitud.
2. Projecte subscrit per tècnic o tècnica competent, en format digital.
3. Documentació registral que acrediti la titularitat dels terrenys que s’han de dotar de serveis, si encara no són municipals.
4. La documentació s’ha d’aportar amb:

 • Declaració responsable dels diferents tècnics signants del projecte en relació amb l’acreditació de la seva titulació professional (model 2).

5. D’acord amb les previsions de la citada Llei 39/2015 respecte de l’Administració Electrònica, cal que s’aporti el document tècnic del projecte en suport digital (Dwg, Dgn, etc.) d’acord amb les següents especificacions:

 • Qualsevol projecte que estigui basat en cartografia ha de complir amb les següents normes:
 • S’hi ha d’emprar el sistema de referència geodèsic oficial a Espanya. Aquest sistema és l’ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989). Té associat l’el·lipsoide GRS80 i està materialitzat en el marc que defineix la Xarxa Geodèsica Nacional per Tècniques Espacials, REGENTI.
 • S’hi han de prendre com a referències d’altituds les mareogràfiques locals, els orígens de les quals defineix la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional. 
 • S’hi ha d’adoptar, en la cartografia i les escales més usuals, el sistema de referència ETRS-Transversa de Mercator.
 • Els punts hi han d’estar identificats amb un ID.
 • Si el projecte inclou subministrament d’energia elèctrica, es pot triar la companyia distribuïdora d’entre les inscrites al Registre administratiu de distribuïdores de la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital.

6. Estudi de la gestió de residus amb l’autoliquidació de taxes del Consell de Mallorca; tot, segons l’article 52 de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears, i els requisits de l’article 9 del Pla director sectorial per a la gestió dels residus de construcció-demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca (en podeu trobar més informació al web: www.mac-insular.com.

On sol·licitar-lo?

Es pot tramitar via telemàtica o presencial davant qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Palma OAC (Registre), i les altres establertes a l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Atès l’art. 14.2 de la Llei 39/2015, en tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els següents:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació, per als tràmits i les actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En tot cas, dins aquest col·lectiu, s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

Termini de tramitació

3 mesos

Normativa

 • Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana (BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2015).
 • Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears (BOIB núm.160, de 29 de desembre de 2017).
 • Reglament general de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca (BOIB núm. 51, de 22 d’abril de 2023).
 • Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015).
 • Pla territorial de Mallorca (BOIB núm. 188, de 31 de desembre de 2004); 1a modificació (BOIB núm. 90, de 15 de juny de 2010), 2a modificació (BOIB núm. 18, de 4 de febrer de 2011) i 3a modificació (BOIB núm. 73, de 3 de juny de 2023).
 • Pla general d’ordenació urbana - PGOU 1998 (BOIB núm. 15, de 2 de febrer de 1999), modificació de normes urbanístiques - Text refós de 2006 (BOIB núm. 170, de 30 de novembre de 2006) i Pla general de Palma de 2023 (BOIB núm. 71, de 30 de maig de 2023).
 • Normativa sectorial d’aplicació al projecte.
 • Altra normativa complementària.

Qui tramita la sol·licitud?

Servei Juridicoadministratiu de Gestió Urbanística 
Av. de Gabriel Alomar, 18, 4t 
07006 Palma  
Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensió 8434, 8427 
serveigestiourbanistica@palma.cat 

Informació telefònica: de dilluns a divendres de 9 a 14 h 

Cita amb els tècnics: s’ha de concertar per telèfon 

Requisits

Que els vials que confronten amb el solar siguin de domini públic. Si són de propietat privada han de passar a domini públic.

Òrgan resolutori

Servei Juridicoadministratiu de Gestió Urbanística 
Av. de Gabriel Alomar, 18, 4t 
07006 Palma  
Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensió 8434, 8427 
serveigestiourbanistica@palma.cat 

Informació telefònica: de dilluns a divendres de 9 a 14 h 

Cita amb els tècnics: s’ha de concertar per telèfon 

Observacions

Òrgan resolutori: Consell de Gerència

Forma de iniciació: A instància de part.

Fi de la via administrativa: La resolució exhaureix la via administrativa. S’hi pot presentar recurs de reposició i/o recurs contenciós administratiu 

Efectes de silenci

Desestimatori

Data darrera modificació: 3 de juny de 2024