Publicador de continguts

Gestió.07 - Dotació de serveis

Descripció

Dotar dels serveis necessaris perquè una parcel·la pugi ser un solar edificable segons el PGOU vigent i la normativa d’aplicació. 

Qui ho pot sol·licitar?

 • Indiferent: Persones físiques, persones jurídiques
 • En aplicació de l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2/10/2015), es pot designar representant per al procediment mitjançant poder notarial o apoderament apud acta per compareixença personal en aquestes dependències concertant cita prèvia.
 • Es pot presentar el model Acreditatiu de representació davant la Gerència d’Urbanisme (disponible a “Descàrrega de documents”).

Documentació a aportar

 • ​​​​​​Sol·licitud. 
 • Projecte subscrit per tècnic o tècnica competent, en format digital. 
 • Documentació registral que acrediti la titularitat dels terrenys que s’han de dotar de serveis, si encara no són municipals. 
 • La documentació s’ha d’aportar amb: 
  • Declaració responsable dels diferents tècnics signants del projecte en relació amb l’acreditació de la seva titulació professional (model 2). 
 • D’acord amb les previsions de la citada Llei 39/2015 respecte de l’Administració Electrònica, cal que s’aporti el document tècnic del projecte en suport digital (Dwg, Dgn, etc.) d’acord amb les següents especificacions: 
  Qualsevol projecte que estigui basat en cartografia ha de complir amb les següents normes: 
  • S’hi ha d’emprar el sistema de referència geodèsic oficial a Espanya. Aquest sistema és l’ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989). Té associat l’el·lipsoide GRS80 i està materialitzat en el marc que defineix la Xarxa Geodèsica Nacional per Tècniques Espacials, REGENTI. 
  • S’hi han de prendre com a referències d’altituds les mareogràfiques locals, els orígens de les quals defineix la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional. 
  • S’hi ha d’adoptar, en la cartografia i les escales més usuals, el sistema de referència ETRS-Transversa de Mercator. 
  • Els punts hi han d’estar identificats amb un ID. 
  • Si el projecte inclou subministrament d’energia elèctrica, es pot triar la companyia distribuïdora d’entre les inscrites al Registre administratiu de distribuïdores de la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital. 
 • Estudi de la gestió de residus amb l’autoliquidació de taxes del Consell de Mallorca; tot, segons l’article 52 de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears, i els requisits de l’article 9 del Pla director sectorial per a la gestió dels residus de construcció-demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca (en podeu trobar més informació al web:  www.mac-insular.com)

On sol·licitar-lo?

Es pot tramitar via telemàtica o presencial davant qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Palma OAC (Registre), i les altres establertes a l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Atès l’art. 14.2 de la Llei 39/2015, en tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els següents: 

 • Les persones jurídiques. 
 • Les entitats sense personalitat jurídica. 
 • Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació, per als tràmits i les actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En tot cas, dins aquest col·lectiu, s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils. 
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.  

Termini de tramitació

3 mesos

Normativa

 • Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana (BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2015). 
 • Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears (BOIB núm.160, de 29 de desembre de 2017). 
 • Reglament general de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca (BOIB núm. 51, de 22 d’abril de 2023). 
 • Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015). 
 • Pla territorial de Mallorca (BOIB núm. 188, de 31 de desembre de 2004); 1a modificació (BOIB núm. 90, de 15 de juny de 2010), 2a modificació (BOIB núm. 18, de 4 de febrer de 2011) i 3a modificació (BOIB núm. 73, de 3 de juny de 2023). 
 • Pla general d’ordenació urbana - PGOU 1998 (BOIB núm. 15, de 2 de febrer de 1999), modificació de normes urbanístiques - Text refós de 2006 (BOIB núm. 170, de 30 de novembre de 2006) i Pla general de Palma de 2023 (BOIB núm. 71, de 30 de maig de 2023). 
 • Normativa sectorial d’aplicació al projecte. 
 • Altra normativa complementària. 

Qui tramita la sol·licitud?

Servei Juridicoadministratiu de Gestió Urbanística 
Av. de Gabriel Alomar, 18, 4t 
07006 Palma  
Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensió 8434, 8427 
serveigestiourbanistica@palma.cat 

Informació telefònica: de dilluns a divendres de 9 a 14 h 

Cita amb els tècnics: s’ha de concertar per telèfon 

Requisits

Que els vials que confronten amb el solar siguin de domini públic. Si són de propietat privada han de passar a domini públic.

Òrgan resolutori

Servei Juridicoadministratiu de Gestió Urbanística 
Av. de Gabriel Alomar, 18, 4t 
07006 Palma  
Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensió 8434, 8427 
serveigestiourbanistica@palma.cat 

Informació telefònica: de dilluns a divendres de 9 a 14 h 

Cita amb els tècnics: s’ha de concertar per telèfon 

Observacions

Òrgan resolutori: Consell de Gerència

Forma de iniciació: A instància de part.

Fi de la via administrativa: La resolució exhaureix la via administrativa. S’hi pot presentar recurs de reposició i/o recurs contenciós administratiu 

Efectes de silenci

Desestimatori

Data darrera modificació: 10 d’abril de 2024