Publicador de continguts

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Període de presentació i pagament de l'autoliquidació: tres mesos a comptar des de la data de l'acord de concessió de la llicència.


En el cas d'obres subjectes al règim de comunicacions prèvies, el pagament s'ha de fer en el moment de presentació de la comunicació prèvia.

Data darrera modificació: 25 de gener de 2023