Catàleg de tràmits - Cercador

Catàleg de tràmits - Cercador

Cercador de Tràmits

No s'han trobat resultats
Nom          
Registre General
Activitats.00 - Informació tramitació telemàtica títol habilitant d'activitat
Activitats.00- Cens d'Activitats
Activitats.01 - Tramitació d'inici i exercici d'activitats permanents innòcues i les seves modificacions
Activitats.02 - Tramitació d'inici i exercici d'activitats permanents majors o menors i les seves modificacions
Activitats.05 - Revisions tècniques d'activitats permanents
Activitats.08 - Declaració responsable d'instal·lació, inici i exercici d'activitat itinerant
Activitats.10 - Placa distintiva de determinats establiments públics (segons OREHO)
Activitats.11 - Renovació de llicència d'establiment de classe B amb música
Activitats.12 - Canvi de titularitat d'una activitat ja legalitzada / Legalització per canvi de titular d'una activitat sense títol habilitant
Activitats.13 - Sol·licitud de còpies i certificats d'expedients d'activitats
Activitats.14 - Denúncia en matèria de llicències d'activitats
Activitats.15 - Sol·licitud d'autorització d'activitat no permanent (major o menor)
Activitats.16 - Assumpció de responsabilitat i/o pagament voluntari
Activitats.17 – Comunicació cessament d’activitat
Arxiu.01 - Consultes i/o obtenció de còpies d'expedients custodiats a l'Arxiu de la Gerència d'Urbanisme
Autoliquidacions taxa serveis urbanístics (només autoliquidacions per sol·licitud de llicències d'obres. Les autoliquidacions per comunicacions prèvies les emet l'OAC)
Batlia.01 - Sol·licitud d'ocupació als espais públics per motius diversos
Benestar social.01 - Demanda de suport per necessitat social
Benestar social.02 - Sol·licitud del servei de menjar a domicili
Benestar social.03 - Sol·licitud del servei d'ajuda a domicili municipal
Bombers.01 - Petició d'informe sobre actuació del Servei contra Incendis i Salvament (SCIS)
Cultura.01 - Sol·licitud del carnet de soci de la xarxa de biblioteques municipals de l'Ajuntament de Palma
Cultura.02 - Expedient d'incorporació a l'Arxiu Municipal de fons documental per dipòsit o donació
Cultura.03 - Subvencions en matèria de cultura
Cultura.04 - Sol·licitud visites guiades concertades per a grups al Castell de Bellver
Cultura.05 - Sol·licitud de cessió d'ús d'espai públic per a realització d'exposicions al Casal Solleric i a Ses Voltes
Cultura.06 - Sol·licitud d'actuació de la banda de música
Cultura.07 - Sol·licitud de filmació o reportatges al castell de Bellver
Cultura.08 - Sol·licitud per a la cessió d'ús privatiu dels espais del Castell de Bellver
Cultura.09 - Premis Ciutat de Palma
Cultura.10 - Sol·licitud per a l'ús dels Teatres Municipals
Cultura.11 - Sol·licitud d'actuació de bandes de música aficionades
Cultura.12 - Sol·licitud per a l'ús extern de les biblioteques municipals de Palma
Disciplina.00 - Preguntes freqüents
Disciplina.01 - Certificació d'inexistència d'expedient d'infracció urbanística
Disciplina.02 - Expedient d'ordre d'execució de protecció de l'edificació
Disciplina.03 - Expedient de restauració de la legalitat urbanística
Disciplina.04 - Expedient de ruïnes
Disciplina.05 - Retirada voluntària d'obres il·legals
Educació.01 - Autorització d'ús d'espais a centres educatius públics
Educació.02 - Expedient de responsabilitat patrimonial en relació amb centre educatiu
Educació.03 - Activitats educatives
Esports.01 - Renovació d'abonaments, pagaments de cursets i tiquets d'entrada
Esports.02 - Exempció del preu públic
Esports.03 - Sol·licitud d'espais esportius
Esports.04 - Sol·licitud general
Gestió.01 - Alliberament d'expropiació
Gestió.02 - Expropiació per ministeri de la llei
Gestió.03 - Reversió d'immoble expropiat
Gestió.04 - Aprovació de projecte de reparcel·lació, modalitat de compensació
Gestió.05 - Aprovació de projectes de reparcel·lació, modalitat de cooperació
Gestió.06 - Cessió de terrenys per a nova alineació
Gestió.07 - Dotació de serveis
Gestió.08 - Projecte d'urbanització
Gestió.09 - Recepció d'obra
Gestió.10 - Aprovació d'estatuts d'entitat de conservació
Govern interior.01 - Llicència d'ocupació de la via pública amb taules informatives
Govern interior.02 - Llicència d'ocupació de la via pública per a fer-hi publicitat dinàmica
Govern interior.03 - Llicència d'ocupació de via pública per activitats a les festes de Sant Sebastià
Govern interior.04 - Llicència d'ocupació de via pública bars o cafès, cafeteries i restaurants.
Govern interior.05 - Llicència per a filmacions comercials, activitats cinematogràfiques i activitats fotogràfiques a la via pública
Govern interior.06 - Sol·licitud del distintiu "No s'admet publicitat"
Govern interior.07 - Llicència expositors situats a la façana
IBI.01 - Impost de Bens Immobles. Informació de l'impost
IBI.02 - Impost de Bens Immobles. Bonificació per a famílies nombroses
IBI.03 - Impost de Bens Immobles. Sistema especial de pagament (SEP)
IBI.04 - Impost de Bens Immobles. Bonificació per a empreses de construcció, urbanització i promoció immobiliaria
IBI.05 - Bonificació per aprofitament tèrmic o elèctric article energia solar 18.2 ordenança IBI Palma
IBI.06 - CITA PRÈVIA IBI
ICIO.01 Informació sobre la bonificació per la instal·lació de sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar, sol·licitud, representació +ordenança ICIO
ICIO.02 Informació sobre la bonificació per l'informe d'avaluació d'edificis (només pels ICIOS pagats abans de 2023), sol·licitud, representació +ordenança ICIO
IEE 01. Informe d'avaluació d'edificis
IEE 02. Acreditació de rehabilitació integral
Informació urb.01 - Informe sobre consulta urbanística o Certificat d'aprofitament urbanístic