Publicador de continguts

IBI.03 - Impost de Bens Immobles. Sistema especial de pagament (SEP)

Descripció

El sistema especial de pagament s'aplica als contribuents que ho sol·licitin per al conjunt de tots els seus rebuts de padró corresponent als immobles rústics i urbans que permet el fraccionament del pagament o l'abonament per endavant d'una sola quota.

Les quotes abonades són quatitats a compte de l'import definitiu del rebut que es regularitzi el mes d'octubre .

Qui ho pot sol·licitar?

 • Qualsevol contribuyent si el rebut està a nom seu, o be un representant sempre que acrediti la representació amb fotocòpia del DNI i autorització signada.

Documentació a aportar

 • Sol·licitud en formulari normalitzat
 • Fotocòpia del DNI del titular
 • Imprés per a l'aportació de dades bancàries per a transferències de la Tresoria de l'Ajuntament de Palma signat i segellat pel banc o una copia de qualsevol altre document bancari amb el número de c/c on s'hagi de domiciliar el pagament
 • En el cas de sol·licitar el tràmit a nom d'un tercer, cal acreditar l'autorització (fotocòpia del DNI del titular, fotocòpia del DNI de la persona autoritzada i document d'autorització).

On sol·licitar-lo?

Normativa

Art. 26 de l'Ordenança fiscal reguladora de l'IBI

Qui tramita la sol·licitud?

Secció d'IBI del Departament Tributari de l'Ajuntament de Palma.

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

 1. Ser titular de l'immoble com a mínim des de l'exercici anterior
 2. Efectuar els pagaments mitjançant domiciliació bancària en qualsevol de les modalitats

Òrgan resolutori

Secció d'IBI del Departament Tributari de l'Ajuntament de Palma.

Observacions

S'ha de demanar cada any? No, l'acolliment al sistema especial de pagament es prorroga automàticament

I si la quantitat abonada per endavant és superior al total dels meus rebuts d'IBI?  Quan el deute del sol·licitant estigui cobert i existeixi un sobrant, es procedirà d'ofici a la devolució. En el cas que el subjecte passiu de l'impost no sigui el titular del compte bancari on estiguin domiciliats els pagaments, la devolució del sobrant l'haurà de sol·licitar per escrit el subjecte passiu de l'impost.

I si retorn una quota?  Si el contribuent incorregués en la devolució d'una quota del sistema especial de pagament, es cancel·larà l'adhesió, haurà de pagar el deute pendent en el període general de pagament voluntari i haurà de demanar a l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) el rebut de l'import pendent. Els pagaments efectuats tindran la consideració d'ingressos a compte de l'import principal.

De quin descompte me puc beneficiar?  Del 5% de la quota íntegra de l'impost, amb un màxim de 50 euros per contribuent, només en la modalitat de pagament únic al mes de febrer.

Modalitats de pagament:

 1. PAGAMENT ÚNIC:  1 quota al mes de febrer + regularització al mes d'octubre (5% descompte amb un màxim de 50€ per contribuent)
 2. PAGAMENT TRIMESTRAL:  3 quotes al messos de febrer, maig i agost +regularització al mes d'octubre
 3. PAGAMENT MENSUAL:  8 quotes des del mes de febrer fins al mes de setembre + regularització al mes d'octubre

Més informació

 • Termini de tramitació

La inscripció tindrà efectes per a l'exercici següent al de la sol·licitud (per exemple, si es fa la petició a 2017, tindrà efectes per a 2018)

Data darrera modificació: 31 de març de 2024