Publicador de continguts

Disciplina.05 - Retirada voluntària d'obres il·legals

Descripció

Per a fer la retirada o la demolició d'obres incloses en un expedient de Disciplina Urbanística no és necessari sol·licitar llicència d'obres; únicament s'ha d'aportar la documentació establerta.

Qui ho pot sol·licitar?

A petició de la persona interessada

Documentació a aportar

a. Obres de tècnica senzilla i escassa entitat constructiva o obres d'edificació que no necessiten projecte, d'acord amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació (LOE) -retirada d'aparells d'aire condicionat, de pèrgoles, de tendals i de rètols, demolicions o desmuntatges de porxos, de casetes prefabricades de fusta o similar, i de tancaments lleugers d'estructura d'alumini, fusta, vidre i similars.

 • Croquis de l'estat actual on es reflecteixin les obres il·legals i l'estat reformat final (per a façanes, el croquis es pot substituir per una fotografia).

b. Obres que requereixen un projecte tècnic segons la legislació sectorial aplicable -demolició total d'edificacions o de part d'aquestes (ampliacions), moviments de terres, demolició de piscines i de murs de contenció, treballs en alçada, restitució en edificis o béns declarats d'interès cultural o catalogats i similars.

 • 2 còpies del projecte tècnic "de restabliment" (visat).
 • Estudi de seguretat i salut.
 • Nomenament de la direcció facultativa i del coordinador de seguretat i salut.
 • Nomenament de l'empresa constructora + IAE o document de qualificació empresarial.
 • Residus.
  • Resguard de dipòsit de la fiança.
  • Contracte amb MAC Insular.
  • Avaluació.

On sol·licitar-lo?

Qualsevol OAC (Registre)

Termini de tramitació

1 mes

Normativa

 • Art. 193 Llei 12-2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears

Qui tramita la sol·licitud?

Departament de Disciplina i Seguretat dels Edificis.
Servei de Disciplina Urbanística
Avda. Gabriel Alomar i Villalonga, 18.
07006 Palma.
Telèfon: 971 22 59 00 (centraleta); extensió 8529.
Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 8:30 a 14 h

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

1. Únicament per obres de demolició o retirada.

2. Les obres han d'estar incloses en una ordre de restabliment ja dictada o en un procediment de restabliment ja iniciat.

Òrgan resolutori

Departament de Disciplina i Seguretat dels Edificis.
Servei de Disciplina Urbanística
Avda. Gabriel Alomar i Villalonga, 18.
07006 Palma.
Telèfon: 971 22 59 00 (centraleta); extensió 8529.
Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 8:30 a 14 h

Observacions

Transcorregut el termini d'un mes sense que l'òrgan municipal competent notifiqui a la persona interessada una resolució en contra, comença a comptar el termini d'execució de les obres que figura a l'ordre de restabliment.

Data darrera modificació: 17 de novembre de 2023