Publicador de continguts

Planejament.08 - Pla parcial a iniciativa privada

Descripció

Els plans parcials tenen per objecte desplegar el pla d’ordenació detallada i els criteris que s’estableixen al pla general, i, de forma ajustada a les seves determinacions, definir l’ordenació detallada d’un sector de sòl urbanitzable amb el mateix grau de detall que el sòl urbà i l’urbanitzable directament ordenat, determinant l’àmbit o els àmbits de les unitats d’actuació de nova urbanització que, si escau, es prevegin.

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones propietàries del sòl classificat com a urbanitzable (art. 30 de la LUIB).

Documentació a aportar

 • Sol·licitud.
 • Projecte de pla amb els documents que figuren a l’article 44 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (LUIB) i amb els requisits dels art. 50 a 61 del Reglament general de la dita Llei per a l'illa de Mallorca (BOIB núm. 51 de 22 d’abril de 2023). S’ha de tenir en compte també l’article 105 del mateix Reglament.
 • Relació de propietaris dels terrenys i altres interessats directament afectats.
 • Documentació registral de la propietat dels terrenys.
 • Acreditació de la representació, si escau.

Requisits que ha de complir la documentació gràfica que es presenti

 • Ha de ser tant en format CAD (DWG o DGN) com en format PDF, amb firma i diligència digitals. Els arxius CAD es poden adjuntar en suport CD o enviant una correu a planejament@palma.cat referint la sol·licitud a la qual pertany l’arxiu.
 • Ha de ser georeferenciada.
 • S’ha d’emprar el sistema de referència geodèsic oficial a Espanya. Aquest sistema és l’ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989). Té associat l’el·lipsoide GRS80 i està materialitzat en el marc que defineix la Xarxa Geodèsica Nacional per Tècniques Espacials, REGENTE.
 • S’han de prendre com a referència d’altituds les referències mareogràfiques locals, els orígens de les quals estan definits per la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional.
 • S’ha d’adoptar, en la cartografia i les escales més usuals, el sistema de referència ETRS-Transversa de Mercator.

On sol·licitar-lo?

Es pot tramitar per via telemàtica o presencial davant qualsevol oficina d’atenció ciutadana de l’Ajuntament de Palma (OAC) o mitjançant els altres sistemes establerts per l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


Atès l’art. 14.2 de la Llei 39/2015, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a dur a terme qualsevol tràmit d’un procediment administratiu almenys els següents:

 • Les persones jurídiques
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exerceixen una activitat professional per a la qual es requereix col·legiació, per als tràmits i les actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En tot cas, s’entenen inclosos en aquest col·lectiu els notaris i els registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representen un interessat que està obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració. 

Normativa

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre. 
 • Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB) (articles 43 i 44) 
 • Reglament general de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca (RLUIB).
 • Llei 14 /2000, de 21 de desembre, d'ordenació territorial (BOIB núm. 157, ext., de 27 de desembre).
 • Pla territorial de Mallorca (BOIB núm. 188, ext., de 31 de desembre de 2004), amb les seves modificacions, i la resta de planejaments directors sectorials.
 • Llei 21/2013, de 9 de desembre d'avaluació ambiental.
 • Text refós de la Llei d’avaluació ambiental de les Illes Balears, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 1/2020, de 28 d’agost. 
 • Pla general de Palma, aprovat definitivament el 28 d’abril de 2023 (BOIB núm. 71, de 30 de maig).
 • Pla general d'ordenació urbana - PGOU 1998 (BOIB núm. 15, de 2 de febrer de 1999), modificació de Normes urbanístiques - Text refós 2006 (BOIB núm. 170, de 30 de novembre) i la resta de modificacions posteriors.
 • Altra normativa d’aplicació.

Qui tramita la sol·licitud?

Servei juridicoadministratiu de Planejament
Av. de Gabriel Alomar, 18, 5è
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensions 8506, 8512 i 8517
planejament@palma.cat

Informació telefònica: de dilluns a divendres de les 9 a les 14 h.
Cita amb els tècnics: s’ha de concertar per telèfon. 

Òrgan resolutori

Servei juridicoadministratiu de Planejament
Av. de Gabriel Alomar, 18, 5è
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensions 8506, 8512 i 8517
planejament@palma.cat

Informació telefònica: de dilluns a divendres de les 9 a les 14 h.
Cita amb els tècnics: s’ha de concertar per telèfon. 

Més informació

Forma d'iniciació: A petició de la persona interessada o de l’administració competent.

Òrgan resolutori:  L’aprova inicialment la Junta de Govern i definitivament el Ple. Després de l’aprovació inicial se sotmet a informació pública. 

Efectes de silenci:

 • Vegeu les normes contingudes a la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques sobre esmena i millora de la sol·licitud (art. 68), suspensió de terminis com a conseqüència de requeriments a l’interessat (art. 22) o paralització de l’expedient per causa imputable a l’interessat (art. 95).
 • Per a l’aprovació inicial el silenci positiu opera al cap de tres mesos des que rep rep la documentació completa, inclosa la documentació ambiental preceptiva (art. 55.1 de la LUIB).
 • L’aprovació definitiva per silenci es produeix al cap de tres mesos comptats des que es rep l’informe del Consell de Mallorca o des que transcorre el termini que té per a informar, o des que es rep el pronunciament de l’òrgan ambiental preceptiu si és posterior (art. 55.9).
 • En cap cas es pot entendre que es produeix l’aprovació definitiva per silenci administratiu positiu si el pla no disposa de la documentació i les determinacions establertes per la LUIB i l’RLUIB per a aquest tipus d’instrument. Així mateix, tampoc es pot considerar que existeix l’acte aprovatori quan les determinacions de l’instrument són contràries a la LUIB i a l’RLUIB, als instruments d’ordenació territorial o, si s’escau, a un pla urbanístic de jerarquia superior, o quan l’aprovació del pla urbanístic està sotmesa a requisits especials d’acord amb el LUIB o d’altra legislació sectorial.
 • L’article 56 de la LUIB preveu la subrogació del Consell en cas d’inactivitat municipal.

Règim de recursos:

 • Contra l’acord d’aprovació inicial es poden presentar al·legacions però no recursos perquè és un acte de tràmit.
 • Contra l’acord d’aprovació definitiva es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

Data darrera modificació: 15 d’abril de 2024