Publicador de continguts

Planejament.11 - Comunicació prèvia per agrupació de parcel·les o solars a l’efecte de conformar una única unitat

Descripció

Comunicació que realitza el particular a l'Ajuntament per a agrupar parcel·les o solars amb la finalitat de constituir una única unitat, inclosa la modalitat d'agregació, i que no està sotmesa a llicència urbanística segons l'art. 269 del Reglament general de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca (BOIB núm. 51, de 22 d'abril de 2023).

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica degudament representada. Si se sol·licita la comunicació prèvia en nom d'una altra persona física o d'una entitat jurídica s’ha d’acreditar la representació.

Documentació a aportar

Documentació gràfica que expressi l'estat actual i el de la parcel·la resultant proposada, que s'ha d'efectuar sobre cartografia cadastral

 • documentació registral corresponent que identifiqui cada porció que s'agrupa
 • acreditació de la representació, si s’actua mitjançant representant
 • justificació del pagament de la taxa corresponent
 • model de document de comunicació prèvia degudament emplenat (publicat al final d'aquesta mateixa pàgina web)


Requisits que ha de complir la documentació gràfica que es presenti: 

 • Ha de ser tant en format CAD (DWG o DGN) com en format PDF, amb firma i diligència digitals. Els arxius CAD es poden adjuntar en suport CD o enviant una correu a planejament@palma.cat referint la sol·licitud a la qual pertany l’arxiu.
 • Ha de ser georeferenciada.
 • S’ha d’emprar el sistema de referència geodèsic oficial a Espanya. Aquest sistema és l’ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989). Té associat l’el·lipsoide GRS80 i està materialitzat en el marc que defineix la Xarxa Geodèsica Nacional per Tècniques Espacials, REGENTE.
 • S’han de prendre com a referència d’altituds les referències mareogràfiques locals, els orígens de les quals estan definits per la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional.
 • S’ha d’adoptar, en la cartografia i les escales més usuals, el sistema de referència ETRS-Transversa de Mercator.

On sol·licitar-lo?

Es pot tramitar per via telemàtica o presencial davant qualsevol oficina d’atenció ciutadana de l’Ajuntament de Palma (OAC) o mitjançant els altres sistemes establerts per l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Atès l’art. 14.2 de la Llei 39/2015, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a dur a terme qualsevol tràmit d’un procediment administratiu almenys els següents:

 • Les persones jurídiques
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exerceixen una activitat professional per a la qual es requereix col·legiació, per als tràmits i les actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En tot cas, s’entenen inclosos en aquest col·lectiu els notaris i els registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representen un interessat que està obligat a relacionar-se electrònicament. 

Preu i forma de pagament

La taxa aplicable és la regulada per l'Ordenança fiscal reguladora per a la prestació de serveis urbanístics, concepte 312,00 

Normativa

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
 • Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre
 • Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186, ext., de 27 de desembre)
 • Normes urbanístiques vigents
 • Art. 153 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (BOIB núm. 160, de 29 de desembre)
 • Arts. 268 i següents del Reglament general de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca (BOIB núm. 51, de 22 d'abril de 2023).

Qui tramita la sol·licitud?

Servei Juridicoadministratiu de Planejament.
Av. de Gabriel Alomar, 18, 5è
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensió 8506, 8512 i 8517 
planejament@palma.cat

Informació telefònica: de dilluns a divendres de les 9 a les 14 h.
Cita amb els tècnics: s’ha de concertar per telèfon.

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Òrgan resolutori

Servei Juridicoadministratiu de Planejament.
Av. de Gabriel Alomar, 18, 5è
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensió 8506, 8512 i 8517 
planejament@palma.cat

Informació telefònica: de dilluns a divendres de les 9 a les 14 h.
Cita amb els tècnics: s’ha de concertar per telèfon.

Observacions

Procediment: Veure formulari de comunicació prèvia, publicat a la dreta d’aquesta mateixa pàgina web municipal.

Data darrera modificació: 16 d’abril de 2024