Publicador de continguts

Batlia.01 - Sol·licitud d'ocupació als espais públics per motius diversos

Descripció

Procediment pel qual es tramiten les sol·licituds d'ocupació als espais públics, llevat de taules i catires, filmacions, publicitat dinàmica, Sant Sebastià, obres i circulació.

Qui ho pot sol·licitar?

El sol·licitant pot esser una persona física o jurídica. En cas de representant, aquest ha d'acreditar la seva representació

Documentació a aportar

Sol·licitud específica, degudament emplenada

Memòria explicativa de tots els actes a realitzar amb l'enumeració dels mitjans materials que s'utilitzaran pel desenvolupament de la mateixa

Les extensions permeses són: gif, jpeg, jpg, png, bmp, doc, rtf, odt, sxw, txt, pdf i la mida màxima no pot superar 2000 Kb.

On sol·licitar-lo?

Preu i forma de pagament

Les activitats fixades a l'ordenança municipal pagaran una taxa establerta per l'ocupació del  sol i vol dels espais públics. L'import varia en funció dels tipus d'ocupació i l'espai a ocupar.També s'ha d'abonar la taxa a aplicar a les llicències o permisos per l'ocupació d'activitats a terrenys de titularitat municipal.

Qui tramita la sol·licitud?

Segons competència

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Si es requereix la instal·lació de qualque infraestructura només es podran ocupar les zones que figuren al catàleg d'Infraestructures de l'Ajuntament de Palma

Es denegaran les activitats no sol·licitades amb una antelació mínima de 25 dies

Catàleg d'Infraestructures de l'Ajuntament de Palma

Òrgan resolutori

Segons competència

Efectes de silenci

Desestimatori

Data darrera modificació: 31 de març de 2024