Publicador de continguts

Autoliquidacions taxa serveis urbanístics (només autoliquidacions per sol·licitud de llicències d'obres. Les autoliquidacions per comunicacions prèvies les emet l'OAC)

Descripció

L'autoliquidació de la taxa per serveis urbanístics, en el cas de sol·licitud de llicències urbanístiques és un requisit previ i necessari per a la tramitació d'aquesta sol·licitud per part del Departament de Llicències d'Obres

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica que hagi de sol·licitar una llicència urbanística (antiga obra major). És necessari ser titular d'un certificat electrònic o qualsevol altre tipus d'identificació del sistema @clave, no és possible fer-lo en representació d'un altre.

Documentació a aportar

Tingueu a mà:

Presupost d'execució material de l'obra.

Cal recordar que no formen part de la base imposable les següents partides: IVA i altres imposts anàlegs, taxes, preus públics i demés prestacions patrimonials de caràcter local relacionades amb la construcció o instal·lació o obra, honoraris profesionals, benefici empresarial del contractista, ni altres conceptes que no siguin estrictament execució material de l'obra, per exemple, la partida de seguretat laboral o prevenció de riscos

On sol·licitar-lo?

Preu i forma de pagament

  • En qualsevol de les següents entitats bancàries: BANCA MARCH, CAIXABANK, BANKIA, BBVA, BANCO SANTANDER
  • En caixers automàtics de CAIXABANK, BANKIA i BBVA utilizant el codi de barres si consta a l'imprès
  • Amb targeta bancària, en la mateixa oficina on s'ha emès aquest document

PREU:

Epígraf 1, article 5, de la Taxa per serveis urbanístics : 2,61% del cost total i efectiu de l'obra o instal·lació

Normativa

RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s'aprovà el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals/Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per serveis urbanístics de l'Ajuntament de Palma

Observacions

Com se fa el tràmit?

1r: Seleccionar l'opció "Autoliquidació de llicències urbanístiques"

2n.-Complimentar formulari i confirmar les dades.

3r. Realitzar el pagament per internet (tarjeta bancària) o si ho prefer, pot imprimir l' autoliquidació per efectuar el pagament en una entitat bancària.

I posteriorment, segons l'opció de pagament que hagi escollit, ha de continuar el tràmit de la forma següent:

.-Si paga per internet, el tràmit haurà finalizat. Imprimi el justificant de pagament per continuar amb la tramitació de l' expedient d'Obres

.-Si prefereix pagar personalment, ha d'imprimir el formularis i dirigir-se a una de les entitats bancàires co·laboradores. Una vegada realitzat el pagament, podrà continuar amb el tràmit de l'expedient de obres

Més informació

Un pic finalitzada l' obra, construcció o instal·lació, l' import total serà regularitzat pel Servei d' Inspecció Tributària de l'Ajuntament de Palma.


INICIAR TRÀMIT
__________________

Per a més informació sobre el tràmit de sol·licitud de llicència d'obres i la documentació a aportar, seguiu l'enllaç.

Data darrera modificació: 30 de maig de 2023