Publicador de continguts

Activitats.12 - Canvi de titularitat d'una activitat ja legalitzada / Legalització per canvi de titular d'una activitat sense títol habilitant

Descripció

Activitats.12 - Canvi de titularitat d'una activitat ja legalitzada / Legalització per canvi de titular d'una activitat sense títol habilitant

És el tràmit mitjançant el qual els interessats posen en coneixement de l'Ajuntament les dades identificatives i resta de requisits exigibles per dur a terme el canvi de titularitat d'una activitat. Aquesta comunicació a l'Ajuntament serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de l'exercici de l'activitat.

És necessari diferenciar dos supòsits (en tots dos s'ha de presentar també el formulari (A14) Comunicació prèvia de canvi de titular):

1.- En el cas que l'activitat disposi de llicència, autorització o d'un títol habilitant vigent

L'interessat haurà de presentar el model de comunicació de canvi de titularitat (formulari CT), que és el tràmit mitjançant el qual es comunica a l'Ajuntament la transmissió de la titularitat d'una activitat que disposa de llicència, autorització o d'un títol habilitant vigent.

2.- En el cas que l'activitat NO disposi de llicència, autorització o d'un títol habilitant vigent (legalització)

L'interessat haurà de presentar el model de comunicació de legalització per subrogació (formulari ST), que és el tràmit mitjançant el qual es comunica a l'Ajuntament la subrogació de la persona interessada en l'expedient d'una activitat que no compta amb títol habilitant i ho legalitza des de la data de la seva presentació a través d'una declaració responsable (merita taxa). En aquest cas el formulari va firmat pel nou titular que fa la declaració responsable per a la legalització de l'activitat i per a la finalització de la tramitació.

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent: persones físiques, persones jurídiques...

Documentació a aportar

Per tramitar les comunicacions de canvi de titularitat d'expedients d'activitats és necessària la presentació de 2 impresos:

1.- la comunicació del canvi de titular de l'activitat, model A14

2.- el formulari identificat com CT (en el cas d'activitat amb títol habilitant) o bé el formulari ST (en el cas d'expedient sense títol habilitant vigent)

Documentació que cal aportar

Quan la comunicació de canvi de titular es fa conjuntament per l'anterior i el nou titular de l'activitat:

 • Comunicació prèvia de canvi de titular (formulari A14)
 • Document de comunicació de canvi de titular (formulari CT), signat pel titular cedent i el cessionari
 • Acreditació de la personalitat de l'anterior titular i del nou. Si s'actua en nom propi s'haurà d'acreditar la personalitat física o jurídica (DNI, CIF, escriptura de constitució de la societat...). Si s'actua mitjançant representant, s'haurà d'acreditar amb el model d'Acreditació davant la Gerència d'Urbanisme
 • Referència cadastral (aportar la certificació cadastral de l'immoble, art. 38 RDL 1/2004,de 5 de març)

Quan no hi ha transmissor i la comunicació de canvi de titular es fa només pel nou titular de l'activitat i en el cas de les legalitzacions:

 • Comunicació prèvia de canvi de titular (formulari A14)
 • Document de comunicació de canvi de titular (formulari CT o formulari ST, segons pertoqui), signat pel nou titular
 • Acreditació de la personalitat del nou titular. Si s'actua en nom propi s'haurà d'acreditar la personalitat física o jurídica (DNI, CIF, escriptura de constitució de la societat...). Si s'actua mitjançant representant, s'haurà d'acreditar amb el model d'Acreditació davant la Gerència d'Urbanisme
 • Referència cadastral (aportar la certificació cadastral de l'immoble, art. 38 RDL 1/2004, de 5 de març)
 • Acreditació documental de que es disposa de l'ús i gaudi de l'establiment on es desenvolupa l'activitat (contracte d'arrendament, contracte de traspàs del negoci, escriptura de propietat, etc)
 • Certificat d'un tècnic/a competent/a que acrediti que l'activitat no ha variat i que les instal·lacions executades compleixen la normativa en cada cas exigible i tenen les condicions operatives adequades per donar suport a l'activitat

Altra documentació a presentar:

 • En les concessions administratives en domini públic, el document que l'autoritza
 • En activitats de les classes A sense música i B amb música, sotmeses al règim de l'Ordenança de renous (OREVI) i a l'Ordenança d'horaris (OREHO), s'haurà de presentar certificació tècnica del compliment de les condicions i requisits exigibles per aquestes dues normes de caire municipal

On sol·licitar-lo?

 • Al Registre General de les oficines d'atenció a la ciutadania (OAC) o a qualsevol dels òrgans de les administracions públiques que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015.
 • Telemàticament segons aquestes instruccions. Fer click aquí.

Preu i forma de pagament

El tràmit és gratuït. Fer esment, que si es tracta d'una activitat que cal legalitzar o finalitzar la seva tramitació presentant la declaració responsable, es generarà la taxa corresponent (concepte 311,03).

Normativa

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre)
 • Llei 12/2017,de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears
 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals
 • Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 16 de febrer)
 • Ordenança fiscal vigent per serveis relatius a activitats, establiments i instal·lacions (concepte 311,03)

La normativa municipal es pot consultar des d'aquesta web accedint-hi per "L'Ajuntament>Urbanisme>Normativa"

Qui tramita la sol·licitud?

Departament d'Activitats i Seguretat dels Establiments

Gerència d'Urbanisme

Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics

Av. de Gabriel Alomar, 18 (3a planta)

07006 Palma

Tel. 971225900 (ext. 8238 / 8240)

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Model de formulari A14 normalitzat ben complimentat i acompanyat de la documentació indicada

Òrgan resolutori

Departament d'Activitats i Seguretat dels Establiments

Gerència d'Urbanisme

Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics

Av. de Gabriel Alomar, 18 (3a planta)

07006 Palma

Tel. 971225900 (ext. 8238 / 8240)

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

Sense classificar

Més informació

Quina documentació lliura l'Ajuntament

Un cop revisada la comunicació del nou explotador, se li comunicarà si les dades consignades sobre l'activitat són correctes així com les eventuals circumstàncies en les quals es troba l'expedient d'activitat.

Informació important pel nou titular

Es recomana als interessats que abans de comunicar el canvi de titularitat d'una activitat o la subrogació d'un expedient en tramitació, comprovin que no existeixen deutes que impedeixin aquest tràmit o que es puguin repercutir al nou titular. Una vegada produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions de l'antic titular derivades de la llicència o declaració responsable són assumides pel nou titular.

Altra informació d'interès

Es recomana als interessats comprovar prèviament si l'activitat objecte del canvi de titular disposa de títol habilitant concedit i vigent, o bé encara es troba en fase de tramitació i, en aquest darrer cas, informar-se  de les circumstàncies que podrien obstaculitzar l'obtenció del títol que permeti l'exercici de l'activitat com per exemple, limitacions que afecten als usos a zones determinades (Santa Catalina, Eixos cívics, Camp d'en Serralta...) o els casos en que la llicència o declaració responsable s'ha atorgat tenint en compte les característiques particulars dels subjectes autoritzats inicialment (per exemple concessions administratives que no permeten traspassos o sots-arrendaments).

Tampoc es pot transmetre l'activitat quan es trobi subjecta a un expedient de revocació o caducitat fins que no hagi una resolució ferma, ni en els casos de l'aprovació d'una modificació del planejament municipal en que s'acordi la suspensió de la tramitació de tot tipus de llicències i comunicacions prèvies.

No es poden transmetre els efectes d'una declaració responsable d'inici i exercici d'una activitat sobre la qual s'ha comprovat que l'ús urbanístic no és compatible amb el planejament municipal, en aquest cas no se produiran els efectes de la presentació d'una declaració responsable

No es poden transmetre activitats que en un mateix indret s'hagin produït noves activitats amb posterioritat, en aquests cas l'inici d'una nova activitat substitueix de manera automàtica a una d'existent i deixa sense efecte l'autorització anterior.

Informar als interessats que el titular haurà de disposar en el lloc on s'exerceix l'activitat dels títols habilitants sobre la instal·lació i el funcionament, així com de la documentació tècnica i de l'assegurança de la responsabilitat civil en vigor.

La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori a la comunicació o declaració responsable o la manca de presentació davant l'Ajuntament de la documentació adient per a completar la tramitació del títol habilitant, determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat des del moment en que es tingui coneixement d'aquests fets, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que es puguin derivar. L'Ajuntament podrà dur a terme la vigilància, control e inspecció de les activitats per tal d'acreditar que les dades manifestades en relació a l'activitat es corresponen amb la realitat.

Data darrera modificació: 20 de febrer de 2024