Firma electrònica

Firma electrònica

Firma electrònica

Serveix per a firmar electrònicament un document. "És la manera de firmar els documents electrònics."

 Què és?

 La firma electrònica és una acció voluntària i identificadora del firmant. Qui firma un document certifica que n'és l'autor i que n'aprova el contingut.

Per a poder firmar electrònicament s'ha de disposar d'un certificat digital. La relació entre certificat digital i firma electrònica és semblant a la que hi ha entre un DNI i el fet de firmar a mà cada vegada que es necessita.

Què permet?

Permet firmar electrònicament sol·licituds i altres documents garantint la identitat de l'autor i la integritat del contingut. Sempre es podrà comprovar que el document firmat no ha estat modificat després.

Com es pot obtenir?

Per a poder firmar documents electrònicament s'ha de disposar d'un certificat digital que s'ha de sol·licitar a una autoritat de certificació reconeguda, la qual després de verificar les dades personals proporcionades pel sol·licitant emet el certificat.

La firma electrònica a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Palma

La Seu Electrònica de l'Ajuntament de Palma permet als ciutadans firmar electrònicament les sol·licituds i altres documents adjuntats en els tràmits que ho requereixen.

Cas d'ús

Dins la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Palma la firma electrònica s'utilitza per a presentar sol·licituds, escrits i comunicacions al Registre Telemàtic.

Quan faceu un tràmit que requereix l'ús del Registre Telemàtic (per exemple, una sol·licitud genèrica) l'aplicació us demanarà que firmeu el formulari amb les dades sol·licitades i els documents annexats fent clic al botó "Firmar". Sempre, abans de firmar, caldrà el vostre consentiment.

Data darrera modificació: 3 d’abril de 2023