Catàleg de tràmits - Cercador

Catàleg de tràmits - Cercador

Cercador de Tràmits

No s'han trobat resultats
Nom          
Gestió.04 - Aprovació de projecte de reparcel·lació, modalitat de compensació
Gestió.05 - Aprovació de projectes de reparcel·lació, modalitat de cooperació
Gestió.06 - Cessió de terrenys per a nova alineació
Gestió.07 - Dotació de serveis
Gestió.08 - Projecte d'urbanització
Gestió.09 - Recepció d'obra
Gestió.10 - Aprovació d'estatuts d'entitat de conservació
Govern interior.01 - Llicència d'ocupació de la via pública amb taules informatives
Govern interior.02 - Llicència d'ocupació de la via pública per a fer-hi publicitat dinàmica
Govern interior.03 - Llicència d'ocupació de via pública per activitats a les festes de Sant Sebastià
Govern interior.04 - Llicència d'ocupació de via pública bars o cafès, cafeteries i restaurants.
Govern interior.05 - Llicència per a filmacions comercials, activitats cinematogràfiques i activitats fotogràfiques a la via pública
Govern interior.06 - Sol·licitud del distintiu "No s'admet publicitat"
Govern interior.07 - Llicència expositors situats a la façana
IBI.01 - Impost de Bens Immobles. Informació de l'impost
IBI.02 - Impost de Bens Immobles. Bonificació per a famílies nombroses
IBI.03 - Impost de Bens Immobles. Sistema especial de pagament (SEP)
IBI.04 - Impost de Bens Immobles. Bonificació per a empreses de construcció, urbanització i promoció immobiliaria
IBI.05 - Bonificació per aprofitament tèrmic o elèctric article energia solar 18.2 ordenança IBI Palma
IBI.06 - CITA PRÈVIA IBI
ICIO.01 Informació sobre la bonificació per la instal·lació de sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar, sol·licitud, representació +ordenança ICIO
ICIO.02 Informació sobre la bonificació per l'informe d'avaluació d'edificis (només pels ICIOS pagats abans de 2023), sol·licitud, representació +ordenança ICIO
IEE 01. Informe d'avaluació d'edificis
IEE 02. Acreditació de rehabilitació integral
Informació urb.01 - Informe sobre consulta urbanística o Certificat d'aprofitament urbanístic
Informació urb.02 - Certificació per a obtenir la cèdula d'habitabilitat
Informació urb.03 - Certificació d'antiguitat de l'edificació
Informació urb.04 - Certificació d'antiguitat de l'edificació per a presentar a AENA - Pla d'Aïllament Acústic
Informació urb.05 - Certificació per a l'obtenció de la llicència autonòmica de gran establiment comercial
Infraestructures.01 - Autorització a tercers per a actuar sobre elements públics
Infraestructures.02 -Petició de reparació d'element públic i prestació de serveis municipals
Infraestructures.04 - Atenció i resolució de les deficiències detectades en la conservació de la via pública
Infraestructures.05 - Llicència d'obres a vies públiques per a canalització de serveis, soterrament, cales, rebaixada de voravia. ** IMPORTANT - Nova Documentació **
Infraestructures.06 - Llicència d'ocupació de la via pública per raó d'obres
IVTM.00 - INFORMACIÓ sobre la eliminació de la bonificació per a vehicles de més de 25 anys
IVTM.01 - Altes a l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica
IVTM.02 - Bonificació per a vehicles elèctrics de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica
IVTM.03 - Bonificació per a vehicles híbrids de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica
IVTM.04 - Bonificació per a vehicles a gas i derivats de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica
IVTM.05 - Exempció de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per a tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària amb cartilla d'inspecció agrícola
IVTM.06 - Exempció de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per als vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat
IVTM.07 - Sol·licitud de devolució per baixa definitiva o temporal per sostracció del vehicle
Joventut.01 - Suport a associacions i participació
Joventut.02 - Sol·licitud de subvencions per a programes, projectes i activitats en matèria de joventut i per Federacions i Agrupaments d'Entitats Juvenils
Medi Ambient i Benestar Animal.01 - Sol·licitud de llicència per a la tinença de cans potencialment perillosos
Medi Ambient i Benestar Animal.02 - Sol·licitud d'inscripció al Registre Municipal d'animals potencialment perillosos
Medi Ambient i Benestar Animal.03 - Sol·licitud denúncia molesties animals de companyia
Medi Ambient i Benestar Animal.04 - Sol·licitud denúncia solars
Medi Ambient i Benestar Animal.05 - Sol·licitud denúncia control de platges
Mercats.01 - Canvi de metres ocupats a mercats o fires