Catàleg de tràmits - Cercador

Catàleg de tràmits - Cercador

Cercador de Tràmits

No s'han trobat resultats
Nom          
Població.04 - Modificació de dades de caràcter personal al fitxer del Padró d'habitants
Població.05 - Renovació periòdica inscripcions estrangers no comunitaris al Padró municipal d'habitants
Població.06 - Moviments naturals de població: naixements i defuncions
Població.07 - Volants d'empadronament personals (Sense cita prèvia)
Policia.01 - Sol·licitud d'informe sobre accident de trànsit
Policia.02 - Sol·licitud de senyalització i control de l'ocupació de la via pública
Policia.03 - Entrega voluntària de vehicle als dipòsits municipals perquè es desballesti i se'n tramiti la baixa definitiva
Policia.04 - Renúncia voluntària de vehicle a la via pública o als dipòsits municipals perquè es desballesti i se'n tramiti la baixa definitiva
Policia.05 - Vehicle abandonat
Policia.06 - Obtenció de la targeta d'aparcament per a persona amb mobilitat reduïda o amb discapacitat
Policia.07 - Obtenció de la llicència d'armes de 4a categoria (aire comprimit) - Targeta d'armes
Policia.08 - Sol·licitud copia d'informe sobre actuació policial
Policia.09 - Sol·licitud de certificat amb informe policial - NO APTE PER AJUDES DEL GOVERN
Protocol.01 - Celebració de matrimonis civils (sol·licitud noces)
Qualitat.01 - Queixes i suggeriments
Qualitat.02 - Sol·licitud del dret d'accés a la informació pública
Recaptació.01 - Sol·licitud d'ajornament i/o fraccionament de rebuts, liquidacions i multes en periode voluntari
Recaptació.02 - Sol·licitud de certificat de deutes o d'estar al corrent de pagament
Responsabilitat patrimonial.01 - Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'Administració
Sanitat.01 - Sol·licitud denúncia plagues urbanes
Sanitat.02 - Sol·licitud denúncia habitatges amb deficients condicions de salubritat
Sanitat.03 - Sol·licitud denúncia per molèsties de renous
Sanitat.04 - Declaració responsable d'entitats prestadores de serveis funeraris
TCI.01 Sol·licitud de Targeta Ciutadana
TCI.02 Reposició de Targeta Ciutadana (per deteriorament, sostracció, pèrdua, etc.)
TCI.03 Renovació o canvi de perfil de Targeta Ciutadana
TCI.04 Sol·licitud de canvi de nom en la Targeta Ciutadana
TPS.01 - Pagament taxa processos selectius Ajuntament de Palma (concepte 310,03)
Tresoreria.01 - Pagament liquidacions, autoliquidacions, multes notificades o taxes
TRSU.01 - Reducció de la quota de la taxa per serveis relatius al tractament de residus sòlids urbans