Catàleg de tràmits - Cercador

Catàleg de tràmits - Cercador

Cercador de Tràmits

No s'han trobat resultats
Nom          
PalmaActiva.02 - Accés Centre d'Empreses PalmaActiva
PalmaActiva.03 - Accés Programa EUREKA: Premi de projectes empresarials organitzat per PalmaActiva
PalmaActiva.04 - Accés Espai Coworking PalmaActiva
PalmaActiva.05 - Accés Programa YUZZ: Concurs idees de base tecnològica amb el suport de PalmaActiva
PalmaActiva.06 - Accés Anàlisi viabilitat de Pla d'Empresa-PalmaActiva
PalmaActiva.07 - Accés LLoguer de sales i aules de formació
PalmaActiva.08 - Demanda d'ocupació i orientació laboral
PalmaActiva.09 - Gestió d'ofertes de feina per a empreses
Participació Ciutadana.01 - Sol·licitud d'ús d'espais als Casals de Barri
Participació Ciutadana.04 - Nova inscripció al Registre municipal d'entitats ciutadanes
Participació Ciutadana.05 - Renovació al Registre municipal d'entitats ciutadanes
Participació Ciutadana.06 - Sol·licitud de declaració d'utilitat publicomunicipal
Personal.01 - Sol·licitud d'admissió a proves selectives
Planejament.01 - Assenyalament d'alineacions i rasants
Planejament.02 - Certificació d'innecessarietat de llicència de parcel·lació o segregació rústica
Planejament.03 - Declaració d'interès general a iniciativa privada
Planejament.04 - Estudi de detall a iniciativa privada
Planejament.05 - Llicència de parcel·lació urbanística a iniciativa privada
Planejament.06 - Modificació del PGOU a iniciativa privada
Planejament.07 - Pla especial a iniciativa privada
Planejament.08 - Pla parcial a iniciativa privada
Planejament.09 - Segregació rústica a iniciativa privada
Planejament.10 - Delimitació de la unitat d'execució a iniciativa privada i/o canvi de sistema d'actuació
Planejament.11 - Comunicació prèvia per agrupació de parcel·les o solars a l’efecte de conformar una única unitat
Planejament.12 - Modificació de pla d’ordenació detallada a iniciativa privada
Planejament.13 - Informe previ a la petició de llicència en actuacions realitzades a l'empar del DECRET LLEI 6/2023, de 2 d'octubre, de mesures urgents en matèria d'habitatge
Plusvàlua.01 - IVTNU (Municipi de Palma) Informació i càlcul de l'impost
Plusvàlua.02 - Cita prèvia Plusvàlua
Plusvàlua.03 - Descàrrega de documents
Població.01 - Certificat de residència per a viatges per a residents a Palma (Sense cita prèvia)
Població.02 - Altes i canvis domicili al Padró municipal d'habitants
Població.03 - Manteniment de la retolació de les vies públiques i numeració d'edificis
Població.04 - Modificació de dades de caràcter personal al fitxer del Padró d'habitants
Població.05 - Renovació periòdica inscripcions estrangers no comunitaris al Padró municipal d'habitants
Població.06 - Moviments naturals de població: naixements i defuncions
Població.07 - Volants d'empadronament personals (Sense cita prèvia)
Policia.01 - Sol·licitud d'informe sobre accident de trànsit
Policia.02 - Sol·licitud de senyalització i control de l'ocupació de la via pública
Policia.03 - Entrega voluntària de vehicle als dipòsits municipals perquè es desballesti i se'n tramiti la baixa definitiva
Policia.04 - Renúncia voluntària de vehicle a la via pública o als dipòsits municipals perquè es desballesti i se'n tramiti la baixa definitiva
Policia.05 - Vehicle abandonat
Policia.06 - Obtenció de la targeta d'aparcament per a persona amb mobilitat reduïda o amb discapacitat
Policia.07 - Obtenció de la llicència d'armes de 4a categoria (aire comprimit) - Targeta d'armes
Policia.08 - Sol·licitud copia d'informe sobre actuació policial
Policia.09 - Sol·licitud de certificat amb informe policial - NO APTE PER AJUDES DEL GOVERN
Protocol.01 - Celebració de matrimonis civils (sol·licitud noces)
Qualitat.01 - Queixes i suggeriments
Qualitat.02 - Sol·licitud del dret d'accés a la informació pública
Recaptació.01 - Sol·licitud d'ajornament i/o fraccionament de rebuts, liquidacions i multes en periode voluntari
Recaptació.02 - Sol·licitud de certificat de deutes o d'estar al corrent de pagament