Catàleg de tràmits - Cercador

Catàleg de tràmits - Cercador

Cercador de Tràmits

No s'han trobat resultats
Nom          
Mercats.02 - Canvi de parada a mercats o fires
Mercats.03 - Canvi o ampliació de la línia de venda a mercats o fires
Mercats.04 - Cessió de drets sobre autorització de venda a mercats o fires
Mercats.05 - Permuta de parades a mercat o fira
Mercats.06 - Renovació d'autorització de vendes a mercats temporals o fires
Mercats.07 - Sol·licituds d'autorització de venda a mercats temporals fora de termini
Mercats.08 - Sol·licitud d'autorització i declaració responsable per mercats solidaris temporals
Mercats.09 - Suspensió de l'autorització per a la venda a mercats o fires per cura de fills, persones majors o per estudis (sol·licitud d'excedència)
Mercats.10 - Sol·licitud d'autorització per a la venda al Mercat d'Oportunitats de Son Fuster no professional
Migració.01 - Sol·licitud d'un informe municipal d'arrelament social
Migració.02 - Informe social per a persones espanyoles emigrants retornades
Mobilitat.001 - Adscripció i posterior substitució de vehicle adscrit a llicència d'autotaxi (canvi de taxi)
Mobilitat.002 - Autorització de col·locació de publicitat al taxi adscrit a la llicència
Mobilitat.003 - Autorització per a deixar de prestar el servei d'autotaxi (vacances, causa justificada)
Mobilitat.004 - Comunicació d'altes i baixes dels conductors d'autotaxi
Mobilitat.005 - Fixació-revisió de tarifes per prestació de servei d'autotaxi o altres transports municipals
Mobilitat.006 - Homologació municipal de vehicle autotaxi
Mobilitat.007 - Obtenció del permís municipal de taxista (carnet de taxista)
Mobilitat.008 - Traspàs de llicència de taxi
Mobilitat.101 - Obtenció de la targeta ACIRE / Zones per a vianants per a negoci
Mobilitat.102 - Obtenció de la targeta ACIRE / zones per a vianants per a accés a cotxeres i altres casos excepcionals
Mobilitat.103 - Obtenció de la targeta ACIRE/zones per a vianants per a resident
Mobilitat.201 - Obtenció distintiu de resident ORA
Mobilitat.202 - Renovació distintiu resident ORA
Mobilitat.301 - Extinció de llicència de galera per renúncia del titular
Mobilitat.302 - Transmissió de llicència de galera
Mobilitat.303 - Permís personal per a la conducció de galera - Examen per a la conducció de galera
Mobilitat.401 - Obtenció de la targeta municipal de càrrega i descàrrega
Mobilitat.501 - Certificació de senyalització
Mobilitat.502 - Sol·licitud de senyalització vial o canvi circulatori a instància de part
Mobilitat.503 - Repintada de gual
Mobilitat.504 - Sol·licitud de placa de gual
Mobilitat.505- Canvi de titular de gual
Mobilitat.601 - Bicipalma
Multes.01 - Consulta multes empreses amb conveni
Multes.02 - Pagament butlletins de multes
Multes.03 - Identificació de conductor
Multes.04 - Al·legacions/Recursos multes de trànsit
Obres.01 - Comunicació prèvia
Obres.02 - Llicència urbanística
Obres.05 - Projecte d'execució d'una llicència urbanística
Obres.07 - Pròrroga d'una llicència urbanística
Obres.08 - Llicència de primera ocupació
Obres.09 - Llicència urbanística per a legalització
Obres.10 - Consulta a "Centre Històric" per a la possible concessió de llicència urbanística
Obres.11 - Devolució de l'aval a expedients de llicència urbanística
OMIC.01 - Denúncia en assumptes de consum
OMIC.02 - Queixa en assumptes de consum
OMIC.03 - Reclamació en assumptes de consum
PalmaActiva.01 - Accés a accions formatives PalmaActiva