Publicador de continguts

Sanitat.01 - Sol·licitud denúncia plagues urbanes

Descripció

Denúncia plagues urbanes (rates, insectes, estornells, coloms) a vies o espais publics

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica

Documentació a aportar

 • Presencialment o per internet: Sol·licitud on es denuncii el tipus de plaga i ubicació amb la maxima informació possible sol·licitant l'actuació municipal corresponent on es denunciin els fets de manera detallada amb la màxima informació possible sol·licitant l'actuació municipal corresponent

On sol·licitar-lo?

Normativa

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del Sector Públic
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, general de protecció de dades
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local
 • Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat
 • Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Regim Local
 • Reglament Centre Sanitari Municipal

Qui tramita la sol·licitud?

Servei de Sanitat / Centre Sanitari Municipal

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Ser major d'edat

Òrgan resolutori

Servei de Sanitat / Centre Sanitari Municipal

Observacions

L'Ajuntament actua amb la màxima celeritat possible. El termini de tramitació segons els casos pot anar de 48 hores a 7 dies.

Pel que fa a rates i insectes, realitza actuacions programades per zones, d'acord amb la sistematica del contracte del servei. La finalitat d'aquestes actuacions programades es evitar la problematica que genera denuncies, sense perjudici que pugui incrementar actuacions en cas de denuncia

Més informació

Es tramiten aquests denuncies per rates, insectes, estornells, coloms a vies i espais publics; Qualcuns serveis es realitzen directament pel Centre Sanitari Municipal ( coloms) els altres mitjançant servei externalitzat, adjudicat per concurs.

Data darrera modificació: 31 de març de 2024