Publicador de continguts

Responsabilitat patrimonial.01 - Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'Administració

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent

Documentació a aportar

  • sol·licitud
  • documentació que acrediti els fets pels quals l'interessat reclama l'Ajuntament (segons el cas)
  • documentació explicativa dels fets, si s'escau

On sol·licitar-lo?

Termini de tramitació

6

Normativa

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
  • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic
  • Llei 6/2000, de 31 de maig, de modificació de la Llei 5/1993, de 15 de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears
  • Reial decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments de les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Ser interessat, segons les condicions regulades a l'art. 4 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del prodeciment administratiu comú de les administracions públiques:

1.- Es consideren interessats en el procediment administratiu:

a) Els qui el promoguin com a titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius.

b) Els qui, sense haver iniciat el procediment, tinguin drets que puguin ser afectats per la decisió que s'adopti en aquest.

c) Aquells els interessos legítims dels quals, individuals o col·lectius, puguin ser afectats per la resolució i es personin en el procediment mentre no s'hagi dictat una resolució definitiva.

2.- Les associacions i organitzacions representatives d'interessos econòmics i socials són titulars d'interessos legítims col·lectius en els termes que la Llei reconegui.

3.- Quan la condició d'interessat derivi d'alguna relació jurídica transmissible, el drethavent succeeix en aquesta condició sigui quin sigui l'estat del procediment.

Efectes de silenci

Desestimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Més informació

En quins casos es pot sol·licitar la iniciació d'aquest procediment? En casos en què s'hagi sofert un perjudici el responsable del qual pugui ser l'Ajuntament.

Qui tramita la sol·licitud?

Camí de la Vileta, 40 (3er pis), accés per l'enrada de les oficines del IME. Responsabilitat Patrimonial
Atenció al públic: Preferentment telefònica o telemàtica, dimarts i dijous d'11 a 13 h . Tel. 971225900 (centraleta), Ext. 1860, 1861 i 1862, excepcionalment es podrà atendre de forma presencial, exclusivamet amb cita prèvia concertada amb el servei. L'aforament permès és d'una sola persona amb ús de mascareta obligatòria.

Dins l'horari de registre es podrà presentar documentació o sol·licitar informes o audiència de expedients en tramitació, a les oficines de Registre de l'Ajuntament de Palma

Òrgan resolutori: L'òrgan competent de l'Ajutament per la delegació de la Batlia ( o el Regidor d'economia, hisenda i innovació o la Junta de Govern segons la quantia de la reclamació).

Data darrera modificació: 31 de març de 2024