Publicador de continguts

Població.04 - Modificació de dades de caràcter personal al fitxer del Padró d'habitants

Descripció

Modificació de dades personals al Padró municipal d'habitants: nom, llinatges, data de naixement, nacionalitat, document d'identitat, nivell d'estudis.

(Atenció: El canvi de domicili o residència no es troba dins els tràmits descrit en aquest apartat. Per fer un canvi domicili vegeu el "Full informatiu sobre l'empadronament a Palma")

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física

Documentació a aportar

Presencial
Sol·licitud mitjançant formulari que podrà presentar a l'OAC sense necessitat de cita prèvia, aportant la següent documentació:

 • ESPANYOLS:
  • DNI, carnet de conduir o passaport
 • ESTRANGERS:
  • NIE (targeta de residència)
  • passaport o carnet d'identitat del país comunitari + certificat del registre de ciutadà de la Unió Europea
 • MENORS:
  • DNI, NIE, passaport o partida de naixement del menor acompanyat de: 
   • DNI, NIE o passaport del progenitor/tutor legal empadronat amb el menor, que ho sol·licita o
   • llibre de família + DNI, NIE o passaport del pare o la mare
 • CENTRES D'ACOLLIDA:
  • DNI, NIE, passaport o partida de naixement del menor, acompanyat del document del centre que indiqui el menor per al qual es demana la modificació de dades i DNI de la persona que figura com a autoritzada per a tramitar-ho.

Per Internet, amb certificat digital o DNI electrònic

 • Si les dades a modificar són del sol·licitant:
  • documentació acreditativa de les dades que es volen modificar (DNI, passaport, partida de naixement, etc.)
 • Si les dades a modificar són de menors a càrrec del sol·licitant que figurin empadronats al mateix domicili:
  • documentació acreditativa de les dades que es volen modificar: llibre de família, assumpció de la tutela, partida de naixement, DNI, passaport, etc.

On sol·licitar-lo?

Preu i forma de pagament

 • Presencial:
  • Gratuït
 • Per Internet:
  • Gratuït

Normativa

 • Reglament de població i demarcació territorial, modificat pel Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre
 • Resolució de 29/04/2020 de la Subsecretaria, per la qual es publica la resolució de 17 de febrero de 2020 de la presidencia de l'INE, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal (BOE 02/05/2020)

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Estar inscrit/ta al Padró municipal d'habitants de Palma.

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

La resolució no posa fi a la via administrativa

Data darrera modificació: 31 de març de 2024