Publicador de continguts

Planejament.09 - Segregació rústica a iniciativa privada

Descripció

Supòsits en funció de l’objecte de l’acte de divisió (art. 32 de la LUIB):

 • segregació d’acord amb la legislació urbanística.
 • segregació d’acord amb la legislació agrària.

Supòsit d’agrupació en sòl rústic subjecte a llicència:

 • agrupació de sòl rústic protegit (darrer paràgraf de l’art. 269.2 de l’RLUIB).

Resta d’agrupacions en sòl rústic: comunicació prèvia segons l’art. 269 de l’RLUIB.

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada.

Documentació a aportar

 • Sol·licitud (si s’actua mitjançant representant s’ha d’acreditar la representació), en què s’indiqui si es tracta d’una segregació d’acord amb la legislació urbanística o a la legislació agrària.
 • Acreditació del pagament de la taxa.
 • Projecte tècnic.
 • Documentació registral de data recent corresponent a la parcel·la (per a acreditar la superfície).
 • S’ha de tenir en compte que d’acord amb l’article 26 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat mitjançant l’RDL 2/2004, de 5 de març, no es pot tramitar la sol·licitud si no s’ha pagat la taxa.

Requisits que ha de complir la documentació gràfica que es presenti:

 • Ha de ser tant en format CAD (DWG o DGN) com en format PDF, amb firma i diligència digitals. Els arxius CAD es poden adjuntar en suport CD o enviant una correu a planejament@palma.cat referint la sol·licitud a la qual pertany l’arxiu.
 • Ha de ser georeferenciada.
 • S’ha d’emprar el sistema de referència geodèsic oficial a Espanya. Aquest sistema és l’ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989). Té associat l’el·lipsoide GRS80 i està materialitzat en el marc que defineix la Xarxa Geodèsica Nacional per Tècniques Espacials, REGENTE.
 • S’han de prendre com a referència d’altituds les referències mareogràfiques locals, els orígens de les quals estan definits per la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional.
 • S’ha d’adoptar, en la cartografia i les escales més usuals, el sistema de referència ETRS-Transversa de Mercator.

On sol·licitar-lo?

Es pot tramitar per via telemàtica o presencial davant qualsevol oficina d’atenció ciutadana de l’Ajuntament de Palma (OAC) o mitjançant els altres sistemes establerts per l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


Atès l’art. 14.2 de la Llei 39/2015, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a dur a terme qualsevol tràmit d’un procediment administratiu almenys els següents:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exerceixen una activitat professional per a la qual es requereix col·legiació, per als tràmits i les actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En tot cas, s’entenen inclosos en aquest col·lectiu els notaris i els registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representen un interessat que està obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració. 

Termini de tramitació

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució és de tres mesos comptats des que l’expedient està complet (art. 21 de la Llei de procediment administratiu), sense perjudici de la suspensió del termini en els termes de l’article 22 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Una vegada transcorregut aquest termini es pot entendre estimada la sol·licitud, sense perjudici del que estableix l’article 5.2 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears (no es poden entendre adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravenguin la legislació, l’ordenació territorial o el planejament urbanístic).

Preu i forma de pagament

La taxa aplicable és l’establerta a l’Ordenança fiscal 312,00. 

Normativa

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre.
 • Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB).
 • Reglament general de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears per a l’illa de Mallorca (RLUIB).
 • Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears.
 • Llei 14/2000, de 21 de desembre, d'ordenació territorial (BOIB núm. 157, ext., de 27 de desembre).
 • Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears.
 • Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186, ext., de 27 de desembre).
 • Reglament de serveis de les corporacions locals, aprovat pel Decret de 17 de juny de 1955 
 • Pla territorial de Mallorca (BOIB núm. 188, ext., de 31 de desembre de 2004) i les seves modificacions.
 • Pla general de Palma, aprovat definitivament el 28 d’abril de 2023 (BOIB núm. 71, de 30 de maig de 2023).
 • Pla general d'ordenació urbana - PGOU 1998 (BOIB núm. 15, de 2 de febrer de 1999), modificació de Normes urbanístiques - Text refós 2006 (BOIB núm. 170, de 30 de novembre) i la resta de modificacions posteriors.
 • Altra normativa complementària.

Qui tramita la sol·licitud?

Servei Juridicoadministratiu de Planejament
Av. de Gabriel Alomar, 18, 5è
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensions 8506, 8512 i 8517
planejament@palma.cat

Informació telefònica: de dilluns a divendres de les 9 a les 14 h. 
Cita amb els tècnics: s’ha de concertar per telèfon.

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Òrgan resolutori

Servei Juridicoadministratiu de Planejament
Av. de Gabriel Alomar, 18, 5è
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensions 8506, 8512 i 8517
planejament@palma.cat

Informació telefònica: de dilluns a divendres de les 9 a les 14 h. 
Cita amb els tècnics: s’ha de concertar per telèfon.

Més informació

Òrgan resolutori:  Consell de la Gerència d'Urbanisme

Efectes de silenci:  Positiu, amb l’excepció prevista a l’article 5.2 de la LUIB “En cap cas no es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravenguin la legislació, l’ordenació territorial o el planejament urbanístic.

Règim de recursos:  La resolució exhaureix la via administrativa. Es pot presentar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de rebre la notificació i/o recurs contenciós en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de rebre la notificació. 

Data darrera modificació: 15 d’abril de 2024