Publicador de continguts

Planejament.05 - Llicència de parcel·lació urbanística a iniciativa privada

Descripció

Llicència de parcel·lació urbanística a sòl urbà i urbanitzable (art. 159 i següents de la LUIB, i art. 276 i següents de l’RLUIB): no es pot efectuar cap parcel·lació urbanística sense que s’hagi aprovat prèviament el pla general quan afecti sòl urbà o sòl urbanitzable directament ordenat, o sense l’aprovació prèvia del pla parcial del sector corresponent per al sòl urbanitzable no ordenat directament.


Art. 79 de la LUIB: la iniciació de l’expedient de reparcel·lació suposa, sense necessitat de declaració expressa, la suspensió de l’atorgament de llicències de parcel·lació a l’àmbit de l’actuació fins que l’acord aprovatori de la reparcel·lació no sigui ferm en via administrativa. L’expedient de reparcel·lació s’entén iniciat amb l’aprovació definitiva de la delimitació del sector o unitat d’actuació, o bé la de l’instrument de planejament urbanístic que conté aquesta delimitació. 

Qui ho pot sol·licitar?

L'interessat (persona propietària dels terrenys).

Documentació a aportar

 • ​​​​​Pagament de la taxa municipal fixada a l'Ordenança fiscal per la prestació de serveis urbanístics, concepte 312,00, de l'any en curs. D’acord amb l’article 26 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat mitjançant l’RDL 2/2004, de 5 de març, no es pot tramitar la sol·licitud si no s’ha pagat la taxa.
 • Sol·licitud amb els requisits de l'art. 277.3 del Reglament general de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears per a l’illa de Mallorca, concretament:
 • Projecte amb:
  • Memòria justificativa, que ha de comprendre la finalitat o l’ús a què es pretén destinar els lots proposats i l’adequació al planejament urbanístic aplicable i al règim legal de formació de parcel·les i finques.
  • Proposta del document públic o privat que dona lloc a la parcel·lació que se sol·licita. 
  • Plànol de situació de la finca que es pretén dividir, indicant-ne la referència registral i la cadastral. 
  • Plànol parcel·lari de la finca esmentada, a escala adequada i amb base cartogràfica topogràfica, representatiu dels lots proposats.
  • Superposició del plànol parcel·lari damunt un plànol de qualificacions urbanístiques.
  • Fitxes descriptives dels lots resultants, incloses les relatives als terrenys destinats a sistemes urbanístics que s’han de cedir, si escau. Les fitxes han d’especificar els límits, la cabuda i la qualificació urbanística de cada lot, així com la seva qualitat d’indivisible, si s’escau. 
 • Nota registral de les finques afectades (de data recent).
 • Poder de representació, si s'escau.
 • En cas de sol·licitud dels qui no són titulars registrals, cal autorització escrita i firmada pels titulars del sòl, amb fotocòpia del seu DNI.
 • Si s’escau, s’ha d'aportar l'acreditació de la inscripció al Registre de la propietat de la representació gràfica de la parcel·la inicial, d’acord amb la nova redacció que la Llei 13/2015, de reforma de la Llei hipotecària, dona a l’article 9 de la dita Llei. 
 • A partir de la representació gràfica registral de la parcel·la inicial, en relació amb les parcel·les resultants el projecte de parcel·lació n’ha de fer la representació gràfica georeferenciada, indicant les coordenades georeferenciades dels seus vèrtexs.

Requisits que ha de complir la documentació gràfica que es presenti:

 • Ha de ser tant en format CAD (DWG o DGN) com en format PDF, amb firma i diligència digitals. Els arxius CAD es poden adjuntar en suport CD o enviant una correu a planejament@palma.cat referint la sol·licitud a la qual pertany l’arxiu.
 • Ha de ser georeferenciada.
 • S’ha d’emprar el sistema de referència geodèsic oficial a Espanya. Aquest sistema és l’ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989). Té associat l’el·lipsoide GRS80 i està materialitzat en el marc que defineix la Xarxa Geodèsica Nacional per Tècniques Espacials, REGENTE.
 • S’han de prendre com a referència d’altituds les referències mareogràfiques locals, els orígens de les quals estan definits per la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional.
 • S’ha d’adoptar, en la cartografia i les escales més usuals, el sistema de referència ETRS-Transversa de Mercator.

On sol·licitar-lo?

Es pot tramitar per via telemàtica o presencial davant qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Palma OAC (Registre) i les altres establertes a l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Atès l’art. 14.2 de la Llei 39/2015, en tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els següents:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En tot cas, dins aquest col·lectiu s’han d’entendre inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració. 

Preu i forma de pagament

Taxa establerta per l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis urbanístics, concepte 312,00

Normativa

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre.
 • Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB).
 • Reglament general de la Llei 12/2017 de 29 de desembre d’urbanisme de les Illes Balears per a l’illa de Mallorca (RLUIB).
 • Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186 ext., de 27 de desembre).
 • Reglament de serveis de les corporacions locals, aprovat pel Decret de 17 de juny de 1955
 • Pla general de Palma, aprovat definitivament el 28 d’abril de 2023 (BOIB núm. 71, de 30 de maig de 2023).
 • Pla general d'ordenació urbana - PGOU 1998 (BOIB núm. 15, de 2 de febrer de 1999), i modificació de Normes urbanístiques - Text refós 2006 (BOIB núm. 170, de 30 de novembre).
 • Altra normativa complementària.

Qui tramita la sol·licitud?

Servei Juridicoadministratiu de Planejament
Av. de Gabriel Alomar, 18, 5è
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensions 8506, 8512 i 8517
planejament@palma.cat

Informació telefònica: de dilluns a divendres de les 9 a les 14 h. 
Cita amb els tècnics: s’ha de concertar per telèfon. 

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Òrgan resolutori

Servei Juridicoadministratiu de Planejament
Av. de Gabriel Alomar, 18, 5è
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensions 8506, 8512 i 8517
planejament@palma.cat

Informació telefònica: de dilluns a divendres de les 9 a les 14 h. 
Cita amb els tècnics: s’ha de concertar per telèfon. 

Més informació

Òrgan resolutori Consell de la Gerència d'Urbanisme

Termini de tramitació:  La resolució expressa s’ha de notificar en el termini màxim de tres mesos des que la sol·licitud s’ha formulada, acompanyada amb tota la documentació exigida (art. 255 de l’RLUIB) i sense perjudici de la suspensió del termini en els termes de l’article 22 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (art. 151 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears). 

Efectes del silenci:  Positiu, amb l’excepció prevista per l’article 5.2 de la LUIB  “En cap cas no es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravenguin la legislació, l’ordenació territorial o el planejament urbanístic.”

Final de la via administrativa: La resolució exhaureix la via administrativa. Es pot presentar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de rebre la notificació i/o recurs contenciós en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de rebre la notificació. 

Data darrera modificació: 15 d’abril de 2024