Publicador de continguts

Personal.01 - Sol·licitud d'admissió a proves selectives

Descripció

Per ser admesos a la realització de les proves selectives, les persones aspirants hauran de reunir els següents requisits, sense perjudici dels que figurin a cadascuna de les bases específiques. Aquests requisits hauran de posseir-se el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins el moment de la presa de possessió.

a) Tenir la nacionalitat espanyola o tenir la nacionalitat d'algun dels demés Estats membres de la Unió Europea o nacional d'algun Estat en el qual, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, amb excepció d'aquells llocs de feina que directa o indirectament impliquin una participació a l'exercici del poder públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda dels interessos de l'Estat o de les Administracions Públiques.
En les mateixes condicions, també hi podrà participar, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, el/la cònjuge dels nacionals espanyols i dels nacionals dels demés Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret i els seus descendents i als dels seu cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de 21 anys o majors de dita edat dependents.

b) Tenir complits 16 anys d'edat i no excedir, en el seu cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa. Sols per llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa per a l'accés a l'ocupació publica, fet que es concretarà a les corresponents bases específiques.

c) Estar en possessió del títol exigit o en condicions d'obtenir-lo en la data en que acabi el termini de presentació de les instàncies. En cas de titulacions obtingudes a l'estranger es tindrà que estar en possessió de la credencial que acrediti la seva homologació.

d) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions corresponents. Els aspirants que accedeixin a places reservades per a discapacitats hauran de tenir acreditat el grau de minusvalidesa igual o superior al 33% i ho hauran d'acreditar en el moment de la presentació d'instàncies, també hauran de sol·licitar a la mateixa instància les adaptacions que considerin adients per tal de dur a terme les proves selectives.

e) No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se amb inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionaris, o per a exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, en el que hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'altres Estats, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinaria o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

f) Abans de prendre possessió de la plaça, la persona interessada haurà de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni realitza cap activitat en el sector públic delimitat per l'art. 1 de la llei 53/1984, i que no percep pensió de jubilació, retir o orfandat. Si realitza alguna activitat privada, inclosa la de caràcter professional, ho haurà de declarar en el termini de deu dies comptats a partir del dia de la presa de possessió, per tal que la corporació acordi la declaració de compatibilitat o d'incompatibilitat.

g) Per als aspirants que no posseeixen la nacionalitat espanyola i del seu origen no se'n desprèn el coneixement de la llengua castellana, han d'acreditar-ne el coneixement mitjançant l'aportació del diploma d'espanyol com a llengua estrangera, regulat en el RD 1137/2002, de 31 d'octubre; o del certificat d'aptitud d'espanyol per a estrangers, expedits per les escoles oficials d'idiomes o mitjançant l'acreditació que estan en possessió d'una titulació acadèmica espanyola expedida per l'òrgan oficial competent en el territori espanyol, o bé mitjançant la superació d'una prova específica que acrediti que posseeixen el nivell adequat de comprensió i d'expressió oral i escrita en aquesta llengua.

h) Haver satisfet els drets d'examen dins el termini de presentació d'instàncies. Restaran exempts del pagament de la taxa de drets d'exàmens les persones amb discapacitat igual o superior al 33%.

Cada convocatòria podrà exigir el compliment d'altres requisits específics que guardin relació objectiva i proporcionada amb les funcions assumides i les tasques a desenvolupar, sempre i quant es formuli d'una manera abstracta i general.

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física

Documentació a aportar

Per ser admesos i prendre part en el procés selectiu bastarà que les persones interessades manifestin a la sol·licitud que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la base segona i a les respectives bases específiques, referides sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de les sol·licituds. També hauran de manifestar a la instància si volen realitzar els exercicis voluntaris.

Juntament amb la sol·licitud, les persones interessades hauran d'acompanyar:

  1. En el supòsit d'accés per a la reserva de persones amb discapacitat i d'acord amb Reial Decret 2271/2004, de 23 de desembre, que regula l'accés a l'ocupació pública i la provisió de llocs de feina de les persones amb discapacitat, certificació acreditativa del grau de minusvalidesa igual o superior al 33%. A la mateixa sol·licitud, hauran de determinar si sol·liciten qualsevol adaptació per a la realització de les proves selectives.
  2. Per a les persones que no posseeixen la nacionalitat espanyola i del seu origen no se'n desprèn el coneixement de la llengua castellana i als efectes de restar exemptes de realitzar la prova específica de coneixements de la llengua castellana, còpia compulsada del diploma d'espanyol com a llengua estrangera, regulat en el RD 1137/2002, de 31 d'octubre; o del certificat d'aptitud d'espanyol per a estrangers, expedits per les escoles oficials d'idiomes, o d'una titulació acadèmica espanyola expedida per l'òrgan oficial competent en el territori espanyol.

On sol·licitar-lo?

Preu i forma de pagament

Els drets d'examen, que s'establiran a les corresponents bases específiques, seran abonats per les persones interessades mitjançant el document d'autoliquidació que les Oficines d'Atenció a la Ciutadania (OAC) els entregarà al presentar la sol·licitud d'amissió a la convocatòria. Aquesta es pot pagar amb targeta financera a la propia OAC, per Internet (seu electrónica) o en entitat bancària. També es poden abonar per gir postal a les oficines de correus.

https://autoliquidacions.palma.cat/autoliquidacionsfront/?lang=ca

Normativa

  • La llei 3/2007 de 27 de març de la funció publica de la CAIB.
  • Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic.
  • RD 364/1995, de 10 de març, pel que s'aprova el reglament general d'ingrés del personal al servei de l'Administració General de l'Estat i de provisió de llocs de treball i de promoció professional dels funcionaris civils de l'Administració General de l'Estat, en tot allò que no s'entengui derogat per l'esmentada Llei.
  • RD 896/1991, de 7 de juny, pel que s'estableixen les regles bàsiques i programes mínims als qual s'han d'ajustar els procediments de selecció dels funcionaris d'Administració Local, en tot allò que no s'entengui derogat per l'esmentada Llei.

Qui tramita la sol·licitud?

Departament de Personal. Servei de selecció i provisió.

Pl. Santa Eulàlia, 9 - 5a planta

Tel. 971 22 55 00 ext. 1183-1182-1185

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Òrgan resolutori

Departament de Personal. Servei de selecció i provisió.

Pl. Santa Eulàlia, 9 - 5a planta

Tel. 971 22 55 00 ext. 1183-1182-1185

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

La resolució no posa fi a la via administrativa

Data darrera modificació: 26 d’abril de 2024