Publicador de continguts

Obres.01 - Comunicació prèvia

Descripció

Comunicació que realitza el particular a l’Ajuntament per a l’execució d’obres vinculades o no a una activitat de tècnica senzilla i escassa entitat constructiva de manera més simplificada, ja que no estan sotmeses a llicència segons la normativa urbanística vigent.
Poden acollir-se al règim de la comunicació prèvia les obres descrites en cadascun dels models:

 1. Comunicació prèvia simple (model 1).
 2. Comunicació prèvia complexa - amb direcció tècnica (model 2).
 3. Comunicació prèvia en centre històric i zones de protecció ambiental i/o arquitectònica (model 3).
 4. Comunicació prèvia per a la instal·lació de plaques solars tèrmiques o fotovoltaiques sobre la coberta de l’edifici.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica, degudament representada.

En cas de sol·licitar la Comunicació Prèvia en nom d'una persona física o jurídica és obligatòria l'acreditació de representació.

Quan iniciar el tràmit?

Quan s’ha identificat l’obra a realitzar entre les establertes als diferents formularis de comunicació prèvia existents, s’ha emplenat correctament el model que pertoca, es disposa de tota la documentació exigida i s’ha abonat la taxa corresponent.

Documentació a aportar

Consultau aquesta informació dins “Descripció”. A cadascun dels models està indicada la documentació que s’ha de presentar. 

On sol·licitar-lo?

Els formularis de Comunicació Prèvia es troben publicats abaix d'aquesta mateixa plana.

Es pot tramitar via telemàtica o presencial davant qualsevol oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Palma OAC (Registre)

Art. 14. 2 Llei 39/2015: En tot cas, estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, al menys, els següents subjectes:

 • a) Les persones jurídiques.
 • b) Les entitats sense personalitat jurídica.
 • c) Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici d'aquesta activitat professional. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 •  d) Els qui representin a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració. 

Preu i forma de pagament

1. Si ho ha sol·licitat via telemàtica rebrà l'autoliquidació per e-mail. L'abonament de la taxa i ICIO es farà efectiu a través de l'entitat bancària corresponent.

2. Si ho ha sol·licitat presencialment l'abonament de la taxa i ICIO es farà al Registre General de les Oficines d'Atenció a la Ciutadania mitjançant tarjeta bancària. 

La quantia a abonar serà la resultant d'aplicar a l'import de les obres el 2,61 % en concepte de taxa per a l'atorgament de llicències urbanístiques Ordenança Fiscal 312,00 més el 4% en concepte d'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres Ordenança 282,00.

La base imposable és el pressupost d'execució material (PEM) del que cal excloure les següents partides:

a. IVA i altres imposts anàlegs.

b. Altres taxes, preus públics i contraprestacions patrimonials de caràcter públic que pugui haver.

c. Honoraris dels professionals.

d. Benefici industrial o empresarial del contractista.

e. Totes les partides que no siguin estrictament cost d'execució material: per exemple, s'ha de llevar la partida relativa a prevenció de riscos i seguretat.

f. La taxa i ICIO es meritarà en el moment de presentació del corresponent formulari de comunicació prèvia. 

Normativa

 • Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears.
 • Reglament general de la Llei 7/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per l'illa de Mallorca
 • Llei 7/2013, de 26 de novembre de règim jurídic d'accés i exercici d'Activitats a les Illes Balears.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
   

Qui tramita la sol·licitud?

La Comunicació Prèvia no inicia un procediment administratiu, només es una forma d'actuació administrativa on la tolerància té efectes jurídics.La gerència d'Urbanisme és competent per a comprovar, per qualsevol mitjà admès en Dret i en qualsevol moment, la veracitat de les dades aportades en la comunicació i per comprovar si la realització de les obres s'ajusten a la legalitat vigent.

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

La Comunicació Prèvia només serà vàlida i es podran iniciar les obres sempre que del formulari normalitzat degudament emplenat es desprengui que:

 • Les obres a realitzar per tipologia i ubicació es troben entre les intervencions establertes a un dels models de Comunicació Prèvia.
 • S'acredita la representació exigida, en cas d'actuar mitjançant representant.
 • S'hagi abonat la taxa i ICIO corresponent
 • S'hagin emplenat correctament tots els apartats del formulari
 • S'hagi aportat tota la documentació exigida.

Òrgan resolutori

La Comunicació Prèvia no inicia un procediment administratiu, només es una forma d'actuació administrativa on la tolerància té efectes jurídics.La gerència d'Urbanisme és competent per a comprovar, per qualsevol mitjà admès en Dret i en qualsevol moment, la veracitat de les dades aportades en la comunicació i per comprovar si la realització de les obres s'ajusten a la legalitat vigent.

Observacions


>> Pot consultar aqui el document que detalla les preguntes freqüents. <<

Més informació


Impresos relacionats (Descàrrega clicant al nom del PDF)


En cas d'actuar mitjançant REPRESENTANT es pot utilitzar:

Data darrera modificació: 14 de juny de 2024