Publicador de continguts

Multes.04 - Al·legacions/Recursos multes de trànsit

Descripció

Presentar al·legacions o recursos contra un expedient sancionador en matèria de trànsit

Documentació a aportar

No hi ha una documentació específica, però pot aportar tot el que cregui adient per la seva defensa

On sol·licitar-lo?

Termini de tramitació

20

Normativa

Articles 95 i 96 del RDL 6/2015, de 30 d'octubre, text refós de la Llei de trànsit.

Qui tramita la sol·licitud?

Tramita la Unitat administrativa de gestió de multes de trànsit

Òrgan resolutori

Tramita la Unitat administrativa de gestió de multes de trànsit

Observacions

Tràmit amb certificat

Data darrera modificació: 9 d’abril de 2024