Publicador de continguts

Mobilitat.303 - Permís personal per a la conducció de galera - Examen per a la conducció de galera

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física

Documentació a aportar

  • sol·licitud que indiqui el que es demana
  • 2 fotografies de l'adquiridor (de carnet)
  • Còpia del corresponent permís de conducció d'automòbils de la classe B (els aspirants no hauràn d'acreditar els coneixements nominalment relacionats amb el codi de circulació), segons el Decret núm. 125355 de 10 de setembre de 2.014, publicat al BOIB núm. 127 de 20 de setembre de 2.014.
  • certificat mèdic que no pateix malaltia infectocontagiosa o impediment físic que impossibiliti o dificulti l'exercici normal de la professió
  • acreditació del pagament de la taxa

On sol·licitar-lo?

El permís s'ha de recollir a la Secció de Transports.

Termini de tramitació

3

Preu i forma de pagament

Taxa d'examen fixada a l'ordenança municipal fiscal de l'any en curs, concepte 311-04

Lloc de pagament: Qualsevol OAC o mitjançant autoliquidació expedida en el moment de formular la sol·licitud.

Normativa

  • Reglament del servei de transport urbà de viatgers amb vehicles de tracció animal amb conductor (galeres).

Qui tramita la sol·licitud?

Secció de Transports
Av. de Sant Ferran (cant. amb c. de Son Dameto)
Edifici de la Policia Local
Tel. 971 22 55 22

Fax: 971 28 25 65
A/e: transit@palma.es 

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

  • Ser veí de Palma i figurar al Padró.
  • No patir malaltia infectocontagiosa ni minusvalidesa que impedeixi exercir  la conducció, tot això acreditat mitjançant certifict mèdic.
  • No haver estat sancionat amb retirada de permís de conducció o com a conseqüència de la pràctica de la conducció sense permís habilitant, durant els cinc anys anteriors.
  • L'interessat s'ha de sotmetre a una prova d'aptitud (examen) determinada a l'art. 19 del vigent Reglament municipal de galeres.

Òrgan resolutori

Secció de Transports
Av. de Sant Ferran (cant. amb c. de Son Dameto)
Edifici de la Policia Local
Tel. 971 22 55 22

Fax: 971 28 25 65
A/e: transit@palma.es 

Efectes de silenci

Desestimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Data darrera modificació: 31 de març de 2024