Publicador de continguts

Mobilitat.102 - Obtenció de la targeta ACIRE / zones per a vianants per a accés a cotxeres i altres casos excepcionals

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física

Documentació a aportar

Documentació exigida a l'inici:

 • Sol·licitud resident ORA i/o ACIRE o sol·licitud general.
 • DNI, NIE i passaport o permís de residència del sol·licitant
 • Permís de circulació del vehicle
 • En cas de cotxera, acreditació que aquesta existeix (escriptura, llicència de gual o del contracte d'arrendament). Quan es tracti de persones que només tenen una autorització d'ús a més d'acreditar l'existència de la cotxera hauran d'aportar autorització escrita del propietari i fotocòpia del DNI de l'autoritzant.
 • En casos excepcionals, acreditació del cas en particular.

Documentació exigida en altres fases del procediment:

 • RENOVACIÓ: si no s'han produït canvis s'ha de retornar l'autorització caducada (targeta) i es comprovarà que encara existeix el motiu que va justificar l'autorització inicial (titularitat o nova autorització d'ús de la cotxera o acreditació del cas en particular).
 • CANVI DE VEHICLE: s'ha de retornar la targeta del vehicle antic i aportar el permís de circulació del vehicle nou.
 • BAIXA: l'interessat ha de retornar l'autorització.

Termini de tramitació

 • Si es tramita presencial al Negociat d'ORA-ACIRE i es compleixen tots els requisits per a obtenir-la, s'entrgarà en el mateix momento que es sol·lcita.
 • Si es tramita per correu electrònic de 3 a 5 dies.
 • També es posible sol·licitar l'autorització a qualsevol registre electrònic públic i el termini de tramitació pot esser fins a tres mesos.

On sol·licitar-lo?

Normativa

 • Ordenança municipal de circulació (art. 24 a 27 ACIRE i art. 29 a 35 vianants)

Qui tramita la sol·licitud?

Negociat d'ORA-ACIRE

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

 • Ser titular (propietari), arrendatari o estar autoritzat per a l'ús d'una cotxera situada a zona ACIRE o zona per a vianants de Palma.
 • En els casos excepcionals, estar autoritzat per al motiu en concret.

Òrgan resolutori

Negociat d'ORA-ACIRE

Observacions

No hi ha taxes ni imposts.

L'autorització ACIRE per a accés a cotxeres i casos excepcionals només permet circular per la zona ACIRE on està situada la cotxera o el motiu de l'autorització excepcional.

El termini de validesa de l'autorització és de 5 anys si es tracta de propietaris de cotxera i de 2 anys per a altres casos excepcionals.

Més informació

Què es considera un cas excepcional? Un motiu específic que justifiqui la necessitat de circular per una zona ACIRE: pares que van a recollir els seus fills a guarderies o altres institucions educatives situades a zona ACIRE, col·legis professionals, persones que necessiten assistència...

Amb l'autorització ACIRE d'accés a cotxeres o per cas excepcional puc estacionar a la zona ACIRE? No, aquesta targeta només permet circular per la zona ACIRE on es troba la cotxera o el motiu que justifica la circulació.

I amb l'autorització de zones per a vianants per a accés a cotxeres, es pot estacionar a les vies d'aquestes? No, en cap cas.

Data darrera modificació: 31 de març de 2024